مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery) | سال:1390 | دوره:21 | شماره:74 | صفحه شروع:29 | صفحه پایان:34

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

273

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مشارکت والدین در مراقبت فیزیکی-روانی از کودکان بستری: دیدگاه کارکنان بهداشتی درمانی

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 34

چکیده

 زمینه و هدف: یکی از اهداف مراقبت خانواده محور, مراقبت از کودکان به منظور ارتقا سلامت کودکان و خانواده آنها است. برای مشارکت موثر والدین در مراقبت از کودک بستری, نگرش مثبت کارکنان بهداشتی در این زمینه لازم است. هدف از این پژوهش, تعیین نگرش کارکنان بهداشتی درمانی بیمارستان کودکان قم نسبت به مشارکت والدین در مراقبت فیزیکی - روانی از کودکان بستری می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی 100 نفر از کارکنان بیمارستان کودکان قم در سال 1388 صورت گرفت. نمونه ها با روش نمونه گیری آسان و در دسترس انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه ای دو بخشی, شامل ویژگی های جمعیت شناختی و سوالات مشارکت والدین در مراقبت از کودک بستری بود. پاسخ ها با استفاده از مقیاس لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف با امتیاز صفر تا چهار محاسبه شد. جهت تایید اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و جهت پایایی از آزمون مقدماتی و روش همبستگی درونی آلفای کرونباخ (0.82=R) استفاده شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 11.5 و آزمون های آماری تی تست و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره کلی نگرش افراد مورد مطالعه 10.96±94.67 بود که جزء گروه خنثی طبقه بندی می شود. بین سن, سابقه کار, جنسیت, وضع تاهل و تحصیلات با نمره نگرش ارتباط معنی دار نبود. نتیجه گیری: برای اجرایی شدن اهداف مراقبت خانواده محور لازم است که مراقبان بهداشتی در مورد مشارکت والدین در مراقبت از کودکان بستری خود, نگرش مثبت داشته باشند, لذا لازم است با برگزاری دوره های آموزش مداوم و اصلاح دستورالعمل های بهداشتی درمانی در مورد کودکان, زمینه مشارکت بیشتر والدین فراهم شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID