video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

920

دانلود:

52

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر عسل در بهبود استوماتیت بیماران تحت شیمی درمانی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

صفحات

 صفحه شروع 34 | صفحه پایان 39

چکیده

 مقدمه: استوماتیت شایعترین عارضه شیمی درمانی است که در 40 درصد بیماران تحت شیمی درمانی ایجاد می شود و در بدخیمی های خونی و بیماران تحت درمان با پیوند مغز استخوان 3-2 برابر بیشتر است. روشهای مختلفی برای پیشگیری و درمان استوماتیت مورد استفاده هستند ولی اثربخشی و ایمنی اکثر آنان ثابت نشده است.هدف: هدف از این پژوهش تعیین تاثیر عسل در بهبود استوماتیت بیماران تحت شیمی درمانی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1384 بود.مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی شاهد دار و تصادفی می باشد که در آن 70 بیمار مبتلا به لوسمی لمفویید و میلویید حاد تحت شیمی درمانی از طریق نمونه گیری تدریجی انتخاب شدند. در این پژوهش بیمارانی که بدنبال شیمی درمانی به استوماتیت درجه یک و دو مبتلا شدند, بطور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند. گروه کنترل به مدت سه هفته, روزی چهاربار محلول روتین بخش را غرغره کردند و گروه آزمایش علاوه بر محلول روتین بخش, روزی سه بار بیست سی سی عسل را ابتدا 60-30 ثانیه در دهان نگه داشته و بعد قورت می دادند. روند علایم استوماتیت سه بار در هفته بررسی شد. ابزار گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه دو قسمتی (بخش اول حاوی اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم اطلاعات  استخراج شده از پرونده) و چک لیست تعیین شدت استوماتیت بود که اعتبار آن توسط اعتبار محتوی و پایایی آن از طریق سنجش بین مشاهده گران و ضریب همبستگی (r=0.81) تعیین گردید. سپس با نرم افزار SPSS بر روی داده های جمع آوری شده تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت.یافته ها: استوماتیت 31 درصد از بیماران گروه آزمایش پس از استفاده از عسل بهبودی یافت و در گروه شاهد که محلول روتین بخش استفاده کردند 20 درصد بیماران بهبود یافتند تفاوت میزان بهبودی در دو گروه از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05).بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش حاکی از آن بود که عسل در مقایسه با محلول روتین بخش باعث بهبود بیشتر استوماتیت می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی