مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery) | سال:1394 | دوره:25 | شماره:90 | صفحه شروع:17 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

227

دانلود:

109

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حوادث استرس زای زندگی و کم وزنی هنگام تولد: بر اساس رویکرد تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 26

چکیده

حوادث استرس زای زندگی در طول بارداری با پیامدهای نامطلوب برای مادر و نوزادش همراه است. برهمین اساس هدف این مطالعه ارزیابی ارتباط حوادث استرس زای زندگی مادر در دوران بارداری با وزن کم هنگام تولد نوزاد بر اساس رویکرد تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت بود.مواد و روش ها: گزارش حاضر بخشی از یک طرح پژوهشی بزرگ می باشد که به دو روش, روش شناسی و مورد شاهدی در چهار مرحله با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای, بر روی 750 مادر دارای نوزاد با وزن کمتر از 4000 گرم انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که به منظور تعیین سبک زندگی مادر در دوران بارداری با وزن کم هنگام تولد با دیدگاه تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت به روش قیاسی- استقرایی طراحی و روانسنجی گردیده است, جمع آوری شد. در این مقاله حیطه استرس با 18 عبارت در مورد حوادث استرس زا در دوران بارداری مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: در این ارزیابی میانگین تعداد حوادث استرس زا و همچنین نمره کل حیطه در بین دو گروه, تفاوت معنی داری داشت, (p<0.001). در این مطالعه, نسبت برتری در ازای افزایش یک واحد به نمره حیطه استرس شانس تولد نوزاد کم وزن 1.03 برابر افزایش می یابد (p=0.001).نتیجه گیری: برطبق نتایج مطالعه حوادث استرس زا بطور مستقل بر رشد جنین تاثیر دارد, بر همین اساس در کنار توجه به مراقبت های بهداشتی-درمانی (از بعد بیولوژیکی) به نقش استرس, عوامل مرتبط و راه های مقابله با آن توجه خاص شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID