مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

182

دانلود:

94

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی همبستگی بین پذیرش رژیم درمانی با خودکارآمدی در بیمارن مبتلا به سل تحت درمان در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان

صفحات

 صفحه شروع 26 | صفحه پایان 31

چکیده

 زمینه و هدف: در حال حاضر 30 درصد مردم دنیا به باسیل سل آلوده هستند و این بیماری از مهم ترین مسائل بهداشتی در همه کشورهای جهان است. درمان, مهمترین راه پیشگیری از انتشار بیماری است و علت شایع عدم پاسخ به درمان, عدم رعایت رژیم درمانی از جانب بیماران است. یکی از عواملی که می تواند در پذیرش رژیم درمانی نقش داشته باشد خودکارآمدی است. هدف از این این پژوهش تعیین همبستگی خودکارآمدی با پذیرش رژیم درمانی می باشد.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شد و نمونه های پژوهش شامل 161 بیمار مبتلا به سل تحت درمان در استان کردستان بودند. داده ها به وسیله پرسشنامه خود کار آمدی و مطالعه پرونده بیماران جمع آوری شد. روایی پرسشنامه ها با روش روایی محتوا, شاخص روایی محتوا و صوری توسط 12 تن از صاحب نظران تعیین گردید. حداقل شاخص روایی محتوی برای پرسشنامه خودکارآمدی 75.5 درصد و برای پذیرش رژیم درمانی 83.5 درصد بود. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه خودکارآمدی 0.94 و برای پذیرش رژیم درمانی 0.97 تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 انجام شد.یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان پذیرش رژیم درمانی از سوی بیماران متوسط بود (30.23 درصد). میزان پذیرش رژیم درمانی با سن, وضعیت تاهل, شغل, میزان درآمد, سطح تحصیلات و محل زندگی ارتباط داشت ولی رابطه آن با جنس بیماران از نظر آماری معنادار نبود. میزان خودکارآمدی اکثر بیماران (41.6 درصد) متوسط بود و میزان خودکارآمدی بیماران نیز با سن, وضعیت تاهل, شغل, میزان درآمد, سطح تحصیلات و محل زندگی ارتباط داشت ولی رابطه آن با جنس بیماران از نظر آماری معنادار نبود. نتایج حاصل از پژوهش همچنین نشان داد که بین خودکارآمدی و پذیرش رژیم درمانی همبستگی مستقیم و قوی وجود دارد. نتیجه گیری: در این پژوهش میزان پذیرش رژیم درمانی بیشتر از پژوهش های قبلی بوده است که می تواند به دلیل اجرای سیستم نظارت مستقیم بر درمان باشد. نتایج نشان داد که بین خود کار آمدی بیمار و میزان پذیرش رژیم درمانی همبستگی وجود دارد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.