مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery) | سال:1391 | دوره:22 | شماره:76 | صفحه شروع:52 | صفحه پایان:59

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

360

دانلود:

105

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر انحراف فکر به روش حباب سازی بر میزان اضطراب ناشی از رویه های تزریقی در کودکان سن مدرسه مبتلا به تالاسمی

صفحات

 صفحه شروع 52 | صفحه پایان 59

چکیده

 زمینه و هدف: رگ گیری یکی از شایع ترین روش های تهاجمی است که کودکان تجربه می کنند. معمولا رویه های تهاجمی برای کودکان علاوه بر درد, اضطراب را به همراه دارد. بنابراین تشخیص عوامل خطر در ایجاد اضطراب قبل از رویه های تهاجمی بسیار مهم می باشد. این مطالعه با هدف تاثیر تمرینات تنفسی منظم بر اضطراب ناشی از رویه های تزریقی در کودکان سن مدرسه مبتلا به تالاسمی انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی است که در طی آن 40 کودک 12- 6 ساله مبتلا به تالاسمی در مرکز تالاسمی شهر کرمان که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفره آزمون و کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمون روش انحراف فکر اسباب بازی حباب ساز اعمال شد. ابزارهای جمع آوری کننده اطلاعات پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک, مقیاس خود گزارشی چهره ای اضطراب بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون های کای دو, تست دقیق فیشر, من ویتنی و ویلکاکسون و نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 استفاده گردید. یافته ها: میانگین نمره اضطراب قبل از تزریق در گروه حباب ساز 1.5±2.9 و بعد از تزریق 1.1±1.0 بود آزمون آماری تی زوج تفاوت معنی داری بین نمره اضطراب در دو گروه قبل از تزریق نشان داد (0.000=P) میانگین نمره اضطراب قبل از تزریق در گروه کنترل 2.2±3.1 و بعد از تزریق 2.1±2.4 بود آزمون آماری تی زوج تفاوت معنی داری بین نمره اضطراب در دو گروه قبل از تزریق نشان نداد (0.02=P). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که انحراف فکر با استفاده از اسباب بازی حباب ساز در کاهش اضطراب ناشی از رویه های تزریقی موثر بوده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID