مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery) | سال:1389 | دوره:20 | شماره:68 | صفحه شروع:6 | صفحه پایان:10

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

583

دانلود:

148

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل مرتبط با بروز غیبت از کار در بین کارکنان پرستاری شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات

 صفحه شروع 6 | صفحه پایان 10

چکیده

 زمینه و هدف: غیبت از کار, مدیران و سایر کارکنان و بخصوص نظام پرستاری را با مشکلات متعددی روبرو می کند و باعث افت کیفیت و کمیت مراقبت های پرستاری و نهایتا افت سطح سلامت جامعه می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با بروز غیبت از کار در بین کارکنان پرستاری شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت پذیرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی نظرات 105 نفر از پرستاران دارای تحصیلات دانشگاهی, شاغل در بخش های مختلف مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران که دارای حداقل یک بار سابقه غیبت از کار بودند سنجیده شد. این افراد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. عوامل مرتبط با غیبت از کار به وسیله پرسش نامه, مورد بررسی قرار گرفت. پرسش نامه شامل سه قسمت: اطلاعات دموگرافیک, عوامل مرتبط با غیبت و سوال باز در مورد نظر پرستاران درباره راه های کاهش غیبت از کار بود. اعتبار پرسش نامه بوسیله اعتبار محتوا و پایایی آن به وسیله آزمون مجدد (r=0.87) تعیین گردید. نتایج بر اساس مشخصات دموگرافیک, علل غیبت از کار و ارتباط بین این دو متغیر با کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس 13 و از طریق آزمون های آماری مجذور کای و تی و آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی و میانگین و انحراف معیار مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: اکثریت افراد (82.9 درصد) در محدوده سنی 39-26 سال با میانگین و انحراف معیار سنی 8.1±30.4 سال, 78.6 درصد زن, 88.6 درصد کارشناس, 74.3 درصد متاهل, 57.1 درصد دارای مسکن استیجاری و 71.4 درصد دارای شیفت کاری در گردش بودند. 65.5 درصد, مشکلات درمانی را موثرترین عامل در بروز غیبت از کار کارکنان پرستاری عنوان کردند که از این تعداد 83.9 درصد خستگی ناشی از کار زیاد را دلیل این امر می دانستند. بین میزان غیبت از کار, سن و جنس همبستگی معنی داری مشاهده شد (0.05>P)؛ ولی با میزان تحصیل همبستگی معنی داری نداشت (P>0.05).نتیجه گیری: علل بروز غیبت از کار در بین پرستاران در شیفت های مختلف کاری بسیار متعددند ولی مهم ترین آن ها خستگی ناشی از کار زیاد و عدم رضایت از نوبت کاری می باشد که با در نظر گرفتن منابع و توانایی ها و محدودیت های موجود می توان مناسب ترین راهکار را انتخاب نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID