مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

290

دانلود:

111

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناخت استدلال های ذهنی و معیارهای تصمیم گیری بالینی پرستاران بخش های مراقبت ویژه: یک پژوهش کیفی

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 19

چکیده

 زمینه و هدف: پرستاران تصمیم های بالینی مهمی اتخاذ می کنند که تاثیر بسزایی در مراقبت از بیماران و عملکرد حرفه ای آن ها دارد. با وجود این که تصمیم گیری از مفاهیم پایه و اساسی حرفه پرستاری است, اما از چگونگی تصمیم گیری بالینی پرستاران ویژه و عوامل موثر بر آن درک محدودی وجود دارد. هدف از این پژوهش شناخت استدلال های ذهنی و معیارهای تصمیم گیری بالینی پرستاران مراقبت ویژه می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه کیفی- توصیفی (Qualitative descriptive), 14 پرستار مراقبت ویژه از بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران شرکت داشتند. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاری (In-depth semi structured interview) جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل محتوا (Content analysis) استفاده گردید. متن مصاحبه ها کلمه به کلمه پیاده شد و هم زمان با جمع آوری اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: با تجزیه و تحلیل داده ها شش درون مایه اصلی در تصمیم گیری بالینی پرستاران مراقبت ویژه پدیدار گردید. سه درون مایه اصلی در رابطه با استدلال های ذهنی شامل شهود, باز شناسی موقعیت های مشابه و آزمون فرضیه بود و سه درون مایه اصلی دیگر در مورد معیارهای تصمیم گیری بالینی پرستاران شرکت کننده شامل میزان سودمندی-خطر, ضرورت های سازمانی و منابع تکمیلی اطلاعات بود.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه درک عمیقی از تجربیات تصمیم گیری بالینی پرستاران مراقبت ویژه در رابطه با استدلال های ذهنی و معیارهای تصمیم گیری فراهم می کند. درک عمیق چگونگی تصمیم گیری پرستاران در محیط پر تنش و حساس بخش های مراقبت ویژه و عوامل مرتبط با آن, علاوه بر تسهیل تصمیم گیری های کارآمدتر, بر روی پیامدهای حاصل از مراقبت های مستقل و مشترک پرستاری نیز می تواند موثر باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.