مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery) | سال:1389 | دوره:20 | شماره:69 | صفحه شروع:5 | صفحه پایان:9

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

185

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان بهره برداری از منابع و پیامدهای قلبی عروقی در بیماران کم خطر مبتلا به درد قفسه سینه بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی واقع در شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 9

چکیده

 زمینه و هدف: بسیاری از مراجعه کنندگان به مراکز درمانی به علت درد قفسه سینه, دچار سندرم حاد کرونری نبوده و نیازمند بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی نمی باشند. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان بهره برداری از منابع و پیامدهای قلبی عروقی در بیماران کم خطر مبتلا به درد قفسه سینه بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی واقع در شهر تهران در سال 1388 انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و جامعه پژوهش بیماران مبتلا به درد قفسه سینه بستری در بخش های مراقبت های ویژه قلب بیمارستان های تحت بررسی می باشد. نمونه گیری بصورت سرشماری در 6 بیمارستان بصورت غیرتصادفی و بتنی بر هدف انجام و از 550 بیمار مبتلا به درد قفسه سینه بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب پس از بررسی با استفاده از "ابزار ترومبولیزیس در سکته قلبی" “TIMI” (Thormbolysis In Myocardial Infaction), 95 بیمار در گروه کم خطر قرار گرفته و این گروه از نظر درصد اشتغال تخت هر بیمارستان, میانگین مدت بستری, هزینه های پرداختی در طی بستری و پیامدهای قلبی عروقی در دوره زمانی 30 روز پس از ترخیص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت کسب اعتبار پرسشنامه گردآوری اطلاعات از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری و جهت پایایی ابزار "تی آی ام ای" از روش همبستگی بین سنجش گران استفاده گردید (r=0.8). نتایج توسط آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار اس پی اس اس 16, مورد تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت.یافته ها: میانگین سن بیماران کم خطر 46.95 سال و 66.3 درصد مرد بودند. در گروه بیماران کم خطر کمترین میزان بستری و اشتغال تخت مربوط به بیمارستان شماره 3 و بیشترین میزان مربوط به بیمارستان های شماره 1 و 2 بود. میانگین طول مدت بستری در این بیماران 3.04 روز بود. با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تفاوت آماری معناداری از نظر طول مدت بستری و هزینه های درمانی در شش بیمارستان دیده نشد. در بررسی پیامدهای قلبی عروقی, 89.5 درصد بیماران طی یک ماه پس از ترخیص دچار نوع عارضه قلبی نشده و گزارشی از مرگ نیز در این بیماران وجود نداشت.نتیجه گیری: با توجه به اشغال بالای تخت توسط بیماران کم خطر و اتلاف منابع مادی, انسانی و عدم مشاهده عارضه قلبی در دوره یک ماهه پس از ترخیص در این مطالعه, می توان با بررسی مناسب اولیه در بخش اورژانس از بستری های غیرضروری و اشغال تخت های بخش مراقبت ویژه قلبی اجتناب گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID