مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery) | سال:1388 | دوره:19 | شماره:64 | صفحه شروع:12 | صفحه پایان:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

269

دانلود:

110

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه‎ای فراوانی عوامل خطر بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک و هموراژیک بستری در بیمارستان رسول اکرم (ص)

صفحات

 صفحه شروع 12 | صفحه پایان 17

چکیده

 مقدمه: سکته مغزی شایع ترین اختلال نورولوژیک و نیز سومین علت شایع مرگ در بسیاری از کشورهاست. سکته مغزی به دو گروه عمده ایسکمیک و هموراژیک تقسیم می‎شود, بطوریکه میزان مرگ و عوارض در سکته مغزی هموراژیک نسبت به ایسکمیک بیشتر می‎باشد. برخی از مهمترین عوامل خطر سکته مغزی نیز شامل دیابت, هیپرتانسیون, مصرف سیگار و هیپرلیپیدمی می‎باشند.هدف: مقایسه فراوانی برخی از مهمترین عوامل خطر بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک و هموراژیک بستری در بیمارستان رسول اکرم (ص).مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی تعداد 100 بیمار مبتلا به سکته مغزی که در سال 1386 در بیمارستان رسول اکرم (ص) بستری شده بودند بطور تصادفی یک در میان انتخاب, و از نظر فراوانی مهمترین عوامل خطر دخیل در بیماری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. جمع آوری داده ها از طریق فرم ثبت اطلاعات مشتمل بر سن, جنس, نوع سکته مغزی, و وجود یا عدم وجود عوامل خطر مربوطه از پرونده بستری بیماران انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و تست آماری کای دو با P<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ‎ها: از 100 بیمار تحت بررسی, 74 درصد سکته مغزی ایسکمیک و 26 درصد سکته مغزی هموراژیک داشتند. میانگین سنی بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک 16.56±68.3 سال بوده که نسبت به بیماران مبتلا به سکته مغزی هموراژیک (13.69±61.9) سال بالاتر بود. فراوانی عوامل خطر شامل دیابت, هیپرتانسیون, مصرف سیگار و هیپرلیپیدمی در سکته مغزی ایسکمیک به ترتیب چنین بود: 64.86 درصد, 56.75 درصد, 21.62 درصد و 13.51 درصد و نیز در سکته مغزی هموراژیک به ترتیب زیر بود: 65.38 درصد, 61.53 درصد, 3.8 درصد و 3.8 درصد. بین فراوانی مصرف سیگار (P=0.048) و نیز فراوانی هیپرلیپیدمی(P=0.000)  در سکته مغزی ایسکمیک و هموراژیک اختلاف معنی داری وجود داشت.بحث و نتیجه‎ گیری: دیابت, هیپرتانسیون, مصرف سیگار و هیپرلیپیدمی برخی از مهمترین عوامل خطر سکته مغزی ایسکمیک و هموراژیک می‎باشند. با توجه به فراوانی بالای این عوامل خطر, کنترل بهتر و دقیق تر آنها, افزایش آگاهی عمومی و تغییر سبک زندگی موضوع ارزشمندی در پیشگیری اولیه و ثانویه از سکته مغزی, عوارض ناشی از آن می‎باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID