مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,061

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تاثیر شستشوی مثانه با محلول های کلرهگزیدین و کلرور سدیم در پیشگیری از باکتریوری در بیماران با سوند ادراری ثابت

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 27

چکیده

 زمینه و هدف: عفونت سیستم ادراری, شایع ترین عفونت اکتسابی در بیمارستان ها و آسایشگاه ها بوده که غالبا در بیماران با سونداژ ادراری دیده می شود. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای تاثیر شستشوی مثانه با محلول کلرهگزیدین 0.2 درصد و محلول کلرورسدیم 0.9 درصد در پیشگیری از باکتریوری در بیماران با سوند ادراری ثابت انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی است. 60 بیمار با سن 50 سال به بالا و مبتلا به بیماری های سیستم مغز و اعصاب که نیاز به سوند ادراری ثابت حداقل برای مدت 14 روز داشته و در بدو مطالعه فاقد عفونت ادراری بودند, وارد پژوهش شدند, این افراد توسط پژوهشگر سونداژ شده و به صورت تصادفی به دو گروه شستشوی مثانه با محلول کلرهگزیدین 0.2 درصد و کلرور سدیم 0.9 درصد تقسیم شدند و شستشوی مثانه در روزهای سوم و دهم سوندگذاری توسط پژوهشگر انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته که تعیین اعتبار محتوا شده و بررسی نتایج کشت و آنالیز ادرار که اعتبار و پایایی آن تعیین گردیده بود, استفاده شد. داده ها با نرم افزار آماری اس پی اس اس 15 و با استفاده از آزمون های تی, کای دو و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: با توجه به کشت منفی نمونه ها در هر دو گروه در روزهای اول و دوم, نتیجه کشت در روز نهم در گروه اول و دوم به ترتیب 30 و 73.3 درصد مثبت شده بود که اختلاف آماری معنی دارداشت (P<0.001). بعد از هفده روز بقیه نمونه ها در هر دو گروه به عفونت مبتلا شدند. شستشوی مثانه با کلر هگزیدین 0.2 درصد باعث کاهش بروز عفونت ادراری ناشی از سوند گذاری, به میزان 2.4 برابر محلول کلرور سدیم در نمونه ها گردید.نتیجه گیری: در 9 روز اول, شستشوی مثانه با کلرهگزیدین 0.2 درصد باعث کاهش بروز عفونت ادراری ناشی از سوندگذاری نسبت به محلول کلرور سدیم گردید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.