Start: 2/8/2023 12:01:45 AMEnd: 2/8/2023 12:01:47 AM >> 77

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

213

دانلود:

69

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل مرتبط با درد ناحیه گردن در کارمندان

صفحات

 صفحه شروع 76 | صفحه پایان 82

چکیده

 مقدمه: یکی از شایع ترین اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار در کارمندان اداری, درد ناحیه گردن می باشد. هدف از انجام این مطالعه, تعیین شیوع درد ناحیه گردن و شناسایی برخی از عوامل موثر بر آن در بین کارمندان اداره های مختلف استان قم می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه نوعی بررسی مقطعی است که بر روی 1500 نفر از کارمندان ادارات دولتی مختلف در استان قم انجام شده است. روش نمونه گیری در این مطالعه خوشه ای چند مرحله ای است. در این مطالعه از پرسش نامه نوردیک برای تعیین درد ناحیه گردن استفاده شده است.نتایج: شیوع درد گردن داشتند شامل: جنس (P=0.011), مدت زمان قرار گرفتن در وضعیت فیزیکی نامناسب (P=0.001), نوع استخدام (P<0.001), انجام کار با کامپیوتر (P=0.010), سابقه تصادف با وسیله نقلیه (P=0.004), بلند شدن از پشت میز برای استراحت (P=0.005), شرایط محیط کار از نظر کارمند (P=0.016) و انجام فعالیت بدنی (P=0.009) بودند.نتیجه گیری: بسیاری از عوامل مرتبط با درد ناحیه گردن قابل پیشگیری و کنترل می باشند. لذا انجام برنامه ریزی های صحیح در راستای بهبود شرایط محیط کار می تواند نقش موثری در پیشگیری و کاهش این اختلال داشته باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  قاسمی، افسانه. (1396). مطالعه کیفی نگرش و ادراکات زنان از بدن با تاکید بر جراحی های زیبایی. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، 28(@no)، 173-193. SID. https://sid.ir/paper/108103/fa

  Vancouver: کپی

  قاسمی افسانه. مطالعه کیفی نگرش و ادراکات زنان از بدن با تاکید بر جراحی های زیبایی. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)[Internet]. 1396؛28(@no):173-193. Available from: https://sid.ir/paper/108103/fa

  IEEE: کپی

  افسانه قاسمی، “مطالعه کیفی نگرش و ادراکات زنان از بدن با تاکید بر جراحی های زیبایی،” جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، vol. 28، no. @no، pp. 173–193، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/108103/fa