مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی | سال:1391 | دوره:7 | شماره:2 | صفحه شروع:70 | صفحه پایان:75

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

196

دانلود:

98

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش اعتقادات بهداشتی، شکایات جسمانی و سلامت روانی در کمردرد پرستاران

صفحات

 صفحه شروع 70 | صفحه پایان 75

چکیده

 مقدمه: کمردرد یکی از شایع ترین ناراحتی ها در شغل پرستاری می باشد که می تواند سبب ناتوانی, محدودیت کاری, غیبت از کار و ایجاد آثار سوء اقتصادی زیادی شود. این مطالعه با هدف تعیین نقش اعتقادات بهداشتی, شکایات جسمانی و سلامت روانی بر کمردرد در پرستاران اجرا شده است.مواد و روش ها: تحقیق حاضر یک مطالعه مقطعی است که بر روی کلیه پرسنل پرستاری (پرستار و بهیار) (246 نفر) شاغل در بیمارستان های شاهرود در سال 87 انجام شد. از پرسش نامه CUPID برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کای-دو, من-ویتنی و رگرسیون لجستیک استفاده شد.نتایج: در این مطالعه میانگین سن پرسنل پرستاری 7±33.2 سال و ساعات کار در هفته 8±47.5 ساعت بود. 69% از پرستاران بیش از 5 سال سابقه کار داشتند. در جامعه مورد مطالعه 59% (145 نفر) کمردرد را در 12 ماه گذشته گزارش کردند. نتایج نشان می دهد که بین کمردرد با سابقه کار پرستاری, کار کردن با دست های بالاتر از ارتفاع شانه, آشنایی با افراد مبتلا به کمردرد در خارج از محیط کار, شکایات جسمانی و اعتقاد به اینکه کمردرد به دلیل کار افراد ایجاد می شود, ارتباط معناداری وجود دارد (0.05>P).نتیجه گیری: در کنار عوامل جسمانی مرتبط با کار, اعتقادات بهداشتی و شکایات جسمانی نیز می توانند از عوامل خطر مرتبط با کمردرد محسوب شوند, که با مطالعات مشابه در این زمینه در کشورهای دیگر مطابقت دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID