مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی | سال:1391 | دوره:7 | شماره:2 | صفحه شروع:56 | صفحه پایان:60

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

241

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش انتقال لکوسیت ها در القای آسیب کبدی به دنبال ایسکمی-پرفیوژن مجدد کلیوی در موش سوری Inbred

صفحات

 صفحه شروع 56 | صفحه پایان 60

چکیده

 مقدمه: ایسکمی-پرفیوژن مجدد (Ischemia- Reperfusion) کلیوی, موجب آسیب رسیدن به ارگان های دور مانند کبد, مغز و ریه می شود. هدف از این مطالعه, بررسی نقش لکوسیت ها در القا آسیب کبدی, به دنبال ایسکمی- پرفیوژن مجدد کلیوی می باشد.مواد و روش ها: 18 سر موش سوری به 2 گروه شامل گروه شاهد دهنده لکوسیت (Sham Donor) و گروه ایسکمی-پرفیوژن مجدد دهنده لکوسیت (JR Donor) (60 دقیقه بستن شریان های کلیوی دو طرف و سپس 3 ساعت پرفیوژن مجدد) تقسیم شدند. سپس لکوسیت ها از نمونه خون به دست آمده از قلب این دو گروه جداسازی شده و به گروه های دست نخورده (دو گروه 9 تایی) زیر منتقل شدند: موش های پذیرنده ای که لکوسیت ها را از گروه مداخله دریافت نمودند (IR recipient) و موش های پذیرنده ای که لکوسیت ها را از گروه شاهد دریافت کردند .(Sham recipient) پس از 24 ساعت, حیوانات پذیرنده بیهوش شدند و نمونه های خون و کبد جمع آوری گردید.نتایج: غلظت آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) خون و همچنین مالون دی آلدهید (MDA) کبدی گروهIR recipient , افزایش معناداری نسبت به گروه Sham recipient نشان دادند. در بافت شناسی نیز تغییر در فرم طبیعی سلول ها, واکوئولیزاسیون سیتوپلاسمی و انفیلتراسیون موضعی لکوسیت ها مشاهده گردید.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که لکوسیت ها می توانند یکی از عوامل آسیب کبدی به دنبال ایسکمی-پرفیوژن مجدد کلیوی باشند و این آسیب تا حدی ناشی از القای استرس اکسیداتیو می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID