Start: 2/3/2023 4:58:02 AMEnd: 2/3/2023 4:58:03 AM >> 618

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

407

دانلود:

88

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تمرین های هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و آدیپونکتین در مردان غیر فعال

صفحات

 صفحه شروع 32 | صفحه پایان 38

چکیده

 مقدمه: اخیرا آدیپونکتین به عنوان یکی از تنظیم گران متابولیسم چربی مطرح شده است. اما پاسخ آن ها به فعالیت بدنی هنوز به درستی معلوم نیست. هدف این مطالعه تعیین اثر نوع ورزش بر نیمرخ لیپید و آدیپونکتین در مردان غیر فعال می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 30 آزمودنی مرد به طور تصادفی در سه گروه فعالیت هوازی (30 دقیقه فعالیت با 60 تا 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی), مقاومتی (سه ست با 10 تکرار در هر حرکت با شدت 70 درصد یک تکرار بیشینه) و ترکیبی (فعالیت هوازی به مدت 20 دقیقه و فعالیت مقاومتی برای 2 ست) قرار گرفتند و نیمرخ لیپید و آدیپونکتین قبل و 24 ساعت پس از فعالیت در آن ها اندازه گیری شد.نتایج: نوع فعالیت بر پاسخ کوتاه مدت لیپید موثر بوده, اما بر آدیپونکتین تاثیری نداشت. غلظت های کلسترول تام و HDL-C در گروه مقاومتی 24 ساعت پس از فعالیت در مقایسه با مقادیر پایه کاهش معناداری نشان دادند. علاوه بر این, غلظت LDL-C نیز کاهش داشت اما این تغییر معنادار نبود. نوع تمرین بر پاسخ کوتاه مدت TG بی تاثیر بود. اما زمانی که داده های گروه ها با یکدیگر ترکیب شدند, کاهش معناداری در غلظت TG مشاهده شد (0.05>P).نتیجه گیری: بر اساس نتایج داده ها مشخص شد پاسخ کوتاه مدت آدیپونکتین مستقل از نوع فعالیت است, اما فعالیت مقاومتی در مقایسه با فعالیت هوازی و ترکیبی اثر مثبت بیشتری بر تغییرات نیمرخ لیپید سرم دارد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی