Start: 2/5/2023 2:25:20 PMEnd: 2/5/2023 2:25:21 PM >> 641

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

154

دانلود:

50

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تغذیه ای دختران نوجوان مدارس شهر شاهرود

صفحات

 صفحه شروع 14 | صفحه پایان 19

چکیده

 مقدمه: نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوره های رشد انسان محسوب می شود که تغذیه نقش بسیار موثری در آن دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی تغذیه ای دختران نوجوان مدارس راهنمایی شهر شاهرود می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی تعداد 418 دانش آموز دختر مقطع راهنمایی به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب و داده ها بر اساس مصاحبه و اندازه گیری شاخص های تن سنجی جمع آوری گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه مشخصات دموگرافیک, یادآمد خوراک 24 ساعت و بسامد غذایی بود. شاخص توده بدنی (BMI) محاسبه و با استاندارد CDC2000 مقایسه گردید.نتایج: شاخص نمایه توده بدنی و مقایسه آن با استاندارد نشان داد که 12.9% لاغر, 12.7% در معرض خطر افزایش وزن و 1.7% چاق می باشند و شاخص توده بدنی با بعد خانوار ارتباط معناداری دارد. میزان مصرف شیر در 35.4% افراد بین 3-2 بار در هفته می باشد و 71.8% از دانش آموزان, میان وعده در مدرسه مصرف می کردند و تقریبا نیمی از دانش آموزان (56.8%) صبحانه مصرف می کنند. میزان دریافت کلسیم نسبت به استاندارد کمتر می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد در افراد مورد پژوهش سوء تغذیه وجود دارد. لزوم پایش و ارائه خدمات تغذیه ای برای این گروه سنی به صورت فردی و گروهی توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی