video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

540

دانلود:

111

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر مصرف مکمل اسید آمینه شاخه دار (BCAA) بر پروتئین واکنشگر (C- (HS-CRP پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی در فوتبالیست ها

صفحات

 صفحه شروع 12 | صفحه پایان 16

چکیده

 مقدمه: مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر مصرف مکمل اسیدهای آمینه شاخه دار (Branched- Chain Amino Acid) بر پروتئین واکنشگر C- سرم فوتبالیست ها متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی صورت گرفت.مواد و روش ها: 20 فوتبالیست جوان در قالب طرح دو سوکور, در یک جلسه فعالیت مقاومتی شامل 7 حرکت ورزشی با 3ست 8-10 تکراری شرکت کردند. آزمودنی ها به 2 گروه (10 نفری) مکمل و کنترل (شبه دارو) به صورت تصادفی تخصیص داده شدند. 30 دقیقه قبل از اجرای آزمون ورزشی به آزمودنی ها, اسیدهای آمینه شاخه دار (200 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن) یا دکسترین (شبه دارو) داده شد. نمونه های خونی 30 دقیقه قبل, بلافاصله, 1, 2 و 24 ساعت پس از فعالیت مقاومتی سنگین از ورید آنتی کوبیتال آزمودنی ها جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده گردید.نتایج: در اندازه گیری مقادیر پایه HS-CRP, 30 دقیقه قبل از فعالیت ورزشی, تفاوتی بین گروه مکمل و شبه دارو وجود نداشت (P>0.05) افزایش معناداری بین مقادیر پایه HS-CRP قبل و بلافاصله, 1, 2 و 24 ساعت پس از فعالیت مقاومتی وجود داشت (P<0.05) درحالی که مصرف مکمل BCAA باعث کاهش معنادار HS-CRP 24 ساعت پس از فعالیت مقاومتی در مقایسه با گروه شبه دارو شده بود (P<0.05).نتیجه گیری: مکمل BCAA باعث کاهش معنادار شاخص التهابی HS-CRP به دنبال فعالیت مقاومتی می شود. بنابراین می توان گفت که مصرف مکمل BCAA, بیومارکر التهاب را کاهش دهد که با فعالیت مقاومتی مرتبط است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی