video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

162

دانلود:

116

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتقای درک از بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) و حیطه های آن در بیماران شرکت کننده در گروه حمایتی همتایان

صفحات

 صفحه شروع 24 | صفحه پایان 30

چکیده

 مقدمه: درک از بیماری, عقاید بیمار از بیماری می باشد که در تصمیم گیری بیمار برای انجام رفتارهای موثر در ارتباط با بیماری و دستیابی به نتایج مثبتی چون تطابق با بیماری و بهبود عملکرد تاثیر دارد. از آنجایی که تابه حال در ایران برروی درک از بیماری در بیماران ام اس پژوهشی انجام نشده است, پژوهش حاضر تاثیر گروه همتایان را بر درک از بیماری ام اس و حیطه های آن در مبتلایان به ام اس بررسی می کند.مواد و روش ها: این پژوهش یک پژوهش نیمه تجربی قبل و بعد بود که برروی 33 بیمار مبتلا به ام اس در سه گروه حمایتی همتا (10 نفر درگروه مردان, 11 نفر در گروه زنان و 12 نفر در گروه مختلط زن و مرد) به مدت 8 هفته و هر هفته 2 ساعت انجام شد. سطح درک از بیماری ام اس با استفاده از "پرسش نامه تعدیل شده درک از بیماری" که 75 عبارت دارد و ضریب آلفای کرونباخ آن 0.80 بود, قبل و بعد از تشکیل گروه ها سنجیده شد.نتایج: میانگین نمرات درک از بیماری ام اس در بیماران شرکت کننده در گروه همتایان بعد از مداخله گرچه افزایش یافته بود, ولی این افزایش به لحاظ آماری معنادار نبود. در بین سه گروه, شرکت در گروه همتایان سبب ارتقای سطح درک از بیماری در گروه مختلط (P=0.01) شده بود.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که شرکت درگروه همتایان سبب افزایش درک از بیماری در مبتلایان به ام اس می شود و باتوجه به این امر که حمایت اجتماعی, احساس تعلق در افراد ایجاد می کند و تطابق بهتر با حوادث زندگی را به دنبال دارد, لذا ضرورت دارد مداخلاتی برپایه حمایت اجتماعی و ارتقای سطح درک از بیماری برای مبتلایان به ام اس طراحی شود. همچنین نتایج پژوهش را می توان در حیطه های آموزش گروه های علوم پزشکی و مدیریت بالینی به کارگرفت.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی