video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,410

دانلود:

746

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغییرات پوشش گیاهی بر اساس شاخص های گیاهی با استفاده از سنجش از دور

صفحات

 صفحه شروع 778 | صفحه پایان 790

چکیده

 پایش تغییرات پوشش گیاهی نقش اساسی در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دارد. روش های متعددی برای آشکارسازی تغییرات یک منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره ای وجود دارد که هر کدام دارای مزایا و محدودیت هایی هستند. یکی از روش های مطالعه تغییرات استفاده از شاخص های پوشش گیاهی است. در این حالت استفاده از داده های ماهوارهای امکان مطالعه گسترده پوشش گیاهی را فراهم می سازد. هدف از این تحقیق ارزیابی 4 شاخص گیاهی NDVI, SAVI, RVI و WAVI می باشد. این مطالعه در جزیره قشم در سال های 1380(2001) و 1393 (2014) انجام گرفت. در این تحقیق از داده های سنجده ETM+ و OLI که دارای تطابق هندسی مناسبی بودند استفاده شده است. پس از محاسبه هر یک از شاخص ها به منظور ارزیابی دقت شاخص ها, بر اساس اطلاعات حاصل از بازدید صحرایی از منطقه و تصاویر و به کمک تفسیر چشمی تصویر کاذب, نقاط تعلیمی تهیه شده و به محیط نرم افزار ENVI. 5 وارد شدند. بدین ترتیب با در اختیار داشتن 100 نمونه تعلیمی و در نظر گرفتن چهار کلاس اراضی بایر, جنگل حرا, کشاورزی و آب از روش پیشنهادی دلاپیان و اسمیت صحت تولید کننده و صحت کاربر هر نقشه جهت بررسی صحت طبقه بندی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد شاخص SAVI با بیشترین ضریب کاپا 93/0 درصد در سال 1393 و 0. 83 درصد در سال 1380 بهترین عملکرد و شاخصWAVI با کمترین ضریب کاپا 81/0 در سال 1380 و 43/0 در سال 1393 ضعیفترین نتایج را از بین شاخص ها داشت. برای ارزیابی تغییرات از روش جدول متعامد (crosstab) استفاده شد و نتایج نشان داد در طی 13 سال 21 درصد به مساحت جنگل های حرا و 60 درصد به اراضی کشاورزی و پوشش گیاهی طبیعی داخل جزیره افزوده شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ناطقی، سعیده، نوحه گر، احمد، احسانی، امیرهوشنگ، و بذرافشان، ام البنین. (1396). بررسی تغییرات پوشش گیاهی بر اساس شاخص های گیاهی با استفاده از سنجش از دور. تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 24(4 (پیاپی 69) )، 778-790. SID. https://sid.ir/paper/107538/fa

  Vancouver: کپی

  ناطقی سعیده، نوحه گر احمد، احسانی امیرهوشنگ، بذرافشان ام البنین. بررسی تغییرات پوشش گیاهی بر اساس شاخص های گیاهی با استفاده از سنجش از دور. تحقیقات مرتع و بیابان ایران[Internet]. 1396؛24(4 (پیاپی 69) ):778-790. Available from: https://sid.ir/paper/107538/fa

  IEEE: کپی

  سعیده ناطقی، احمد نوحه گر، امیرهوشنگ احسانی، و ام البنین بذرافشان، “بررسی تغییرات پوشش گیاهی بر اساس شاخص های گیاهی با استفاده از سنجش از دور،” تحقیقات مرتع و بیابان ایران، vol. 24، no. 4 (پیاپی 69) ، pp. 778–790، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/107538/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی