مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

308

دانلود:

114

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر ActRIIB عضله اسکلتی تند و کند انقباض و سطوح پلاسمایی GDF8، GDF11 و GASP-1 در رت های نر پیر

صفحات

 صفحه شروع 104 | صفحه پایان 115

چکیده

 زمینه و هدف: تغییر غلظت فاکتورهای رشدی و گیرنده های آن می تواند سارکوپنیا (آتروفی عضلانی وابسته به سن) را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر ActRII?B در عضله اسکلتی تند و کند انقباض و سطوح پلاسمایی GDF8, GDF11 و GASP-1 در رت های نر پیر بود. روش کار: مطالعه حاضر در قالب طرح تجربی دوگروهی با تعداد 14 سر موش صحرائی نر پیر با محدوده ی سنی24 تا 27 ماه و وزن 24± 440 گرم انجام شد. پس از تمرینات آشناسازی, رت ها به صورت تصادفی به 2 گروه 7 تایی کنترل و تمرین تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل 8 هفته صعود از نردبان 1 متری بود. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه ی تمرین مقدار cc5 خون از بطن چپ به منظور اندازه گیری GDF8, GDF11 و GASP-1 به روش الایزا گرفته شد و بافت های عضله تاکننده بلند انگشت شست پا ((FHL و عضله نعلی (SOL) نیز جهت اندازگیری ActRII?B به روش IHC جداشد. داده ها با استفاده از آزمون tمستقل, در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: مقایسه بین گروهی نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی تاثیر معنی داری بر GDF11(001/0=P), GDF8/GDF11 (001/0=P), GDF8 (027/0=P) و ActRII?β عضله کند انقباض Sol (013/0=P) دارد؛ اما اختلاف معنی داری در GASP-1 (704/0=P) و ActRII?β عضله تند انقباض FHL (325/0=P) مشاهده نشد. نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرینات مقاومتی می تواند با اثرات مطلوب بر فاکتورهای رشدی و گیرنده های آن, سارکوپنیا را کاهش دهد. با این حال, باید مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.