مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

240

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش کویرها در تشکیل بیابان های ماسه ای یزد

صفحات

 صفحه شروع 344 | صفحه پایان 355

چکیده

 همواره در مناطق بیابانی این سوال مطرح بوده که منشا تپه های ماسه ای کجاست؟ در این زمینه نظریه های متعددی ارائه شده و روش های مختلفی برای یافتن منشا تپه های ماسه ای ابداع و به کار گرفته شده است. با توجه به نظر مطروحه راجع به نقش کویرها به عنوان منشا ماسه های بیابانی, در این پژوهش ارتباط موقعیت سطوح کویری نسبت به ماسه زارهای استان یزد با استفاده از فنون پیشرفته GIS مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا نقشه ماسه زارهای استان و همچنین نقشه کویرهای استان و مناطق همجوار تهیه گردید. سپس فاصله و جهت جغرافیایی نزدیکترین کویرها نسبت به واحدهای ماسه ای مجاور اندازه گیری و بررسی شد. در ضمن مرکز ثقل جغرافیایی واحدهای ماسه ای استان و کویرهای مجاور تعیین شد. بر اساس نتایج, حدود 60 درصد از واحدهای ماسه ای فاصله ای کمتر از 10 کیلومتر تا کویرها دارند و میانگین فاصله آنها تا نزدیکترین کویر 12745 متر است. در بیش از 79 درصد از ماسه زارها, نزدیکترین کویر در جهت غرب تا شمال قرار دارد. متوسط زاویه جهت کویرها نسبت به ماسه زارها 332 درجه در امتداد شمال و جهت گردش عقربه های ساعت بود که با گل بادها و گل طوفان های عمده استان نیز مطابقت داشت. بنابراین اگر همه ماسه زارها و کویرهای استان به یک ماسه زار و یک کویر تبدیل شود آن گاه ماسه زاری با مساحت تقریبی 424567 هکتار و یک کویر مجتمع به مساحت 220506 هکتار وجود خواهد داشت. این کویر مجتمع بطور دقیق در شمال غربی ماسه زار مجتمع شده قرار خواهد گرفت. سرانجام, با توجه به همسویی بادهای غالب, فرضیه نقش کویرها به عنوان منشا اصلی ماسه زارهای استان یزد قوت بیشتری می گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی