مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

128

دانلود:

71

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گیاهان مرتعی در مراتع سرعلی آباد گرگان

نویسنده

 حسینی سیدعلی (سیدرضا) | اکبرزاده مرتضی

صفحات

 صفحه شروع 205 | صفحه پایان 215

چکیده

 بمنظور بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گیاهان مرتعی درطول فصل رویش و چرا, سایت سرعلی آباد گرگان که معرف منطقه نیمه استپی می باشد انتخاب گردید. تولید در داخل قطعه محصور و مصرف در بیرون این قطعه که تحت چرای دام بود, طی سال های 86 تا 89 اندازه گیری شد. داده های بدست آمده با نرم افزار آماری SAS تجزیه و تحلیل گردیدند و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن انجام شد. نتایج نشان داد بین تولید و مصرف گونه ها و ماه های مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد (P<0.01). نتایج نشان داد تولید طی سال های 86 الی 89 بترتیب 1375, 1294, 1984 و 1784 کیلوگرم در هکتار بوده است. بر اساس میانگین تولید چهارساله 26 درصد تولید در اردیبهشت, 49 درصد در خرداد, 19 درصد در تیر و 6 درصد در مرداد ماه اتفاق افتاده است. میزان مصرف در سال های 86 تا 89 به ترتیب 1063, 1060, 1724 و 1403 کیلوگرم در هکتار بوده است. بر اساس میانگین مصرف چهارساله 54 درصد مصرف در خرداد, 26 درصد در تیر, 14 درصد در مرداد و 6 درصد در شهریور ماه اتفاق افتاده است. گونه Festuca ovina بترتیب با میانگین تولید و مصرف 161 و 172 کیلوگرم در هکتار و Agropyrum intermediumبا 57 و 64 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین میزان تولید و مصرف در این مرتع بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی