مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

167

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه تنوع گیاهی مراتع استپی ندوشن یزد با برخی عوامل محیطی موثر بر آن (مطالعه موردی: منطقه ندوشن)

صفحات

 صفحه شروع 251 | صفحه پایان 265

چکیده

 هدف از این تحقیق, شناخت اثر برخی متغیرهای محیطی بر تنوع گیاهی منطقه ندوشن در استان یزد بود. در این راستا پس از انتخاب 46 واحد همگن زمینی, در توده گیاهی معرف هر واحد اقدام به نمونه برداری از پوشش گیاهی شد. برای اندازه گیری اطلاعات پوشش گیاهی, سطح بهینه پلات نمونه برداری با روش سطح حداقل و تعداد پلات مورد نیاز نیز با روش آماری تعیین شد. در محل هر واحد نمونه برداری با توجه به عمق ریشه دوانی گیاهان, یک نمونه خاک ترکیبی جمع آوری شد. متغیرهای خاکی اندازه گیری شده شامل: درصد سنگریزه, رس, سیلت و ماسه, درصد اشباع, آهک, اسیدیته, هدایت الکتریکی, سدیم, کلسیم, منیزیم و نسبت جذب سدیم بودند. مطالعه تنوع گیاهی منطقه بر مبنای داده های تاج پوشش و حضور و عدم حضور گونه ها و با استفاده از سه شاخص غنای گونه ای, تنوع شانون - وینر و غلبه سیمپسون انجام شد. بررسی روابط بین متغیرهای محیطی و شاخص های تنوع زیستی با استفاده از تجزیه RDA نشان داد از بین متغیرهای توپوگرافی, ارتفاع بیشترین تاثیرات معنی دار را بر تنوع گیاهی منطقه دارد. همچنین رابطه معنی داری بین شاخص های تنوع گیاهی و متغیرهای خاکی میزان سدیم, آهک, درصد اشباع و بافت خاک مشاهده شد. به طوری که روند تغییرات تنوع گیاهی منطقه نیز با نوع سازند زمین شناسی رابطه معنی داری داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی