مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

123

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر سوپرجاذب بر بنیه اولیه و بازده مصرف آب گیاهچه استبرق (.Calotropis procera L) در شرایط تنش خشکی

صفحات

 صفحه شروع 216 | صفحه پایان 230

کلیدواژه

استبرق (.Calotropis procera L)Q2

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر سوپرجاذب بر بهبود اولیه گیاهچه استبرق (.Calotropis procera L).)تحت تنش خشکی, آزمایش بصورت گلدانی در منطقه باجگاه بمدت یک سال انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 6 تکرار انجام شد. با استفاده از دستگاه صفحات فشاری درصد رطوبت وزنی خاک در فشار 1.3 اتمسفر, اندازه گیری شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در سه سطح, (100% ظرفیت مزرعه (شاهد), %75 ظرفیت مزرعه, 50% ظرفیت مزرعه) و سوپرجاذب در چهار سطح (به میزان 0, 2, 4, 6 گرم در هر کیلوگرم خاک) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که خصوصیات گیاهچه بطور معنی داری تحت تاثیر برهمکنش سوپرجاذب و تنش خشکی قرار گرفت بطوری که وزن خشک گیاهچه در سطح شاهد سوپرجاذب و 50 درصد ظرفیت زراعی 1.9 بود که در سطح 6 گرم سوپرجاذب در کیلوگرم خاک و 50 درصد ظرفیت زراعی به 2.3 گرم افزایش یافت و راندمان مصرف آب در سطح شاهد سوپرجاذب 50 درصد ظرفیت زراعی 0.1 گرم بر لیتر بود که در سطح 6 گرم سوپرجاذب در کیلوگرم خاک و 50 درصد ظرفیت زراعی به 0.18 گرم بر لیتر افزایش یافت. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق پلیمرهای سوپرجاذب, قادر به جذب آب برای مدت زمان طولانی بوده و به تدریج آب را در اختیار ریشه گیاه قرار داده و تاثیر تنش خشکی بر گیاه را کاهش و بنیه اولیه گیاهچه را تقویت می کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی