مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات مرتع و بیابان ایران | سال:1388 | دوره:16 | شماره:4 (پیاپی 37) | صفحه شروع:505 | صفحه پایان:516

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

144

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل اقتصادی واگذاری مالکیت مراتع در قالب طرح های مرتع داری

صفحات

 صفحه شروع 505 | صفحه پایان 516

چکیده

 هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اثرهای واگذاری مراتع با استفاده از نظر مرتع داران و کارشناسان ذیربط است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی-همبستگی انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه شامل 45 نفر از مرتع داران و32  نفر از کارشناسان مرتع بوده که همگی برای مطالعه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای-اسنادی و میدانی استفاده شده است. به منظور تعیین روایی پرسشنامه, از نظرها و پیشنهادهای استادان, محققان و کارشناسان استفاده گردید. نتایج اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ برای پرسشنامه مربوط به مرتع داران برابر 0.89 و برای پرسشنامه مربوط به کارشناسان برابر 0.91 گردید. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که رابطه بین متغیرهای: سواد بهره برداران, آموزش بهره برداران, بالابردن توان اقتصادی خانوار بهره برداران از طریق اعتبارات, بالابردن توان اقتصادی خانوار بهره برداران از طریق اصلاح و احیا مراتع و بالابردن توان اقتصادی خانوار بهره برداران از طریق تلفیق زراعت و دامداری, کاهش دام, قوانین کارآمد اجرایی و بالابردن توان اقتصادی خانوار بهره برداران از طریق طرح های تولیدی با متغیر میزان موفقیت واگذاری مالکیت مراتع در قالب طرح های مرتع داری مثبت شده است. نتایج حاصل از آزمون من وایت بیانگر آن است که بین دیدگاه کارشناسان و مرتع داران در خصوص میزان موفقیت در واگذاری مالکیت مراتع در قالب طرح های مرتع داری اختلاف معنی داری وجود ندارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای بالابردن توان اقتصادی خانوار بهره برداران از طریق تلفیق زراعت و دامداری, آموزش بهره برداران, بالا بردن توان اقتصادی خانوار بهره برداران از طریق اصلاح و احیا مراتع و کاهش تعداد دام تاثیر مثبتی بر میزان موفقیت واگذاری مالکیت مراتع در قالب طرح های مرتع داری داشته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID