video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

123

دانلود:

34

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر معیار خاک در بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس (مطالعه موردی منطقه حبله رود)

صفحات

 صفحه شروع 468 | صفحه پایان 480

چکیده

 از مهمترین چالش های بشر در قرن حاضر در ابعاد گوناگون بیابان زایی بوده که از آن تحت عنوان تخریب اراضی نه تنها در مناطق خشک, نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب بلکه در مناطق مختلف و به ویژه کشورهای در حال توسعه یاد می شود. مناسبترین روش برای بررسی عوامل موثر در تخریب اراضی و شدت بیابان زایی از نظر متخصصان استفاده از مدل های ارزیابی بیابان می باشد. از مدل MEDALUS به علت آسانی, در دسترس بودن داده ها و سازگاری با شاخصهای موثرتر در تخریب اراضی استفاده شد. هدف از این تحقیق ارایه نقشه تخریب اراضی حوزه حبله رود شمالی بر اساس معیار خاک و 6 شاخص آن مشتمل بر بافت, درصد مواد آلی, درصد سنگریزه عمقی (در درون پروفیل), عمق خاک, میزان هدایت الکتریکی و شیب است. بدین منظور ابتدا با کمک اطلاعات خاک شناسی موجود و واحدهای کاری تعریف شده در منطقه, اقدام به حفر10  پروفیل خاک شناسی, تشریح و نمونه برداری در10  واحد خاک موجود در منطقه گردید و شاخصهای مورد نظر در آزمایشگاه اندازه گیری شدند. سپس نقشه تخریب اراضی از امتیازدهی هر شاخص با کمک جدولهای مربوطه و میانگین هندسی بدست آمد. در نهایت داده ها با کمک نرم افزارspss  و روش (One-Way ANOVA) تجزیه واریانس آماری شدند تا مقایسه ای بین شاخصها در خاک منطقه صورت گرفته و تعیین شود که آیا بین آنها اختلاف معنی داری وجود دارد یا خیر. نتایج نشان می دهد که %4.16 از کل منطقه در کلاس بیابان زایی با شدت کم تخریب منابع خاک قرار گرفته و اختلاف معنی داری بین شاخصها در سطح 0.05 وجود ندارد و تنها اختلاف معنی دار در درصد سنگریزه خاک سطحی و در سطح 0.01 می باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی