video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

224

دانلود:

54

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

امکان سنجی داده های ماهواره ای به منظور مطالعه خصوصیات خاک های مناطق خشک (بر آورد رنگ خاک)

صفحات

 صفحه شروع 560 | صفحه پایان 573

چکیده

 رنگ خاک یکی از مشخصات تفکیک کننده در بسیاری از سیستمهای طبقه بندی خاک می باشد. تعیین رنگ خاک بدون تکیه بر روش بصری, با استفاده از اندازه گیری بازتابهای طیفی امکان پذیر می باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی داده های طیفی در برآورد رنگ خاک می باشد. مناطق خشک به علت دوره های طولانی روزهای آفتابی, رطوبت کم خاک و تنک بودن پوشش گیاهی دارای شرایط ایده ال برای تحقیقات دورسنجی و بکارگیری داده های ماهواره ای می باشد, بنابراین اراضی جنوب غرب دریاچه نمک آران به عنوان محل تحقیق انتخاب گردید. در این تحقیق از داده های لندست Tm در تاریخ خرداد ماه 1381 استفاده شد. با بررسی ترکیب های باندهای Tm ازجمله ترکیب باندی Tm4 قرمز؛ Tm3 سبز؛  Tm2آبی و پیمایش میدانی بیست سایت نمونه برداری که دارای پوشش گیاهی کمتر از دوازده درصد و سنگ و سنگریزه کمتر از پنج درصد بودند انتخاب گردید. سه سایت مربوط به خاکهای مرطوب (سطح آب زیرزمینی بالا) و شور و مرطوب بود که جهت مقایسه منحنی بازتاب طیفی آنها با خاکهای هفده سایت دیگر استفاده شد. از مرکز هر یک از این سایتها در مساحتی به ابعاد 3x3 پیکسل به فاصله معین چهار نمونه انتخاب گردید. اجزا رنگ مانسل, خصوصیات فیزیکی, شیمیایی و عوارض سطحی مانند سنگ, سنگریزه و پستی و بلندی سایت ها اندازه گیری شد. نتایج همبستگی بین باندهای سنجنده Tm و اجزا رنگ مانسل نشان می دهد که باندهای آبی, سبز و قرمز با اجزا رنگ مانسل دارای بالاترین همبستگی می باشند. بنابراین بطور کلی می توان نتیجه گرفت که اندازه گیری بازتاب طیفی نمونه های خاک نیز روشی است برای برآورد رنگ خاک, همچنین رابطه بین باندهای مریی لندست و رنگی که به روش چشمی اندزه گیری شده موید این می باشد که داده های ماهواره ای را می توان برای مطالعات خاکها و پدیده های زمین شناسی با اطمینان بکار گرفت. پیشنهاد می شود برای اندازه گیری دقیق رنگ خاک, بازتاب طیفی خاک در محدوده طیف مریی با اسپکترورادیومتر اندازه گیری شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی