مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

173

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فراوانی فیبروسیتهای CD34 مثبت در استرومای مجاور نئوپلازی اینترا اپی تلیال با درجه بدخیمی بالا و کارسینوم سلول سنگفرشی مهاجم سرویکس رحم

صفحات

 صفحه شروع 90 | صفحه پایان 96

چکیده

 زمینه و هدف: تقریباً همه کارسینوم های مهاجم سرویکس دارای یک مرحله پیش سرطانی بوده که در آن سلول های غیرطبیعی محدود به اپی تلیوم هستند. این ضایعات اینتراپیتلیال, بسیاری از خصوصیات سیتولوژیک مرحله مهاجم را نشان می دهند. به همین دلیل افتراق نئوپلازی داخل اپیتلیومی گردن رحم (CIN Ш ) از کارسینوم مهاجم سلول سنگفرشی (SCC) سرویکس مهم است. روش کار: لیست بیماران با تشخیص CINШ , SCC مهاجم سرویکس و افراد با سرویکس نرمال از بایگانی استخراج گردید. بلوک های پارافینی, جدا و از هر کدام یک لام تهیه شد. بلوک مناسب جهت رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی (IHC) انتخاب گردید. برش ها با ضخامت 4 میکرومتر تهیه و برای مارکر CD34 رنگ آمیزی شدند. نتایج توسط یک پاتولوژیست ماهر تفسیر و نمره دهی و نهایتاً توسط نرم افزارSPSS 17 با استفاده از روش های توصیفی (میانگین و انحراف معیار, نسبت و درصد) و تحلیلی (آزمون کای دو) تفسیر گردید. سطح معنی داری برابر با 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها: در بررسی نمونه بافتی سرویکس در 65 نفر, 20 مورد وضعیت نرمال (8/30%), 20 مورد (8/30%)CINIII و 25 مورد (4/38%)SCC داشتند. میانگین سنی کل, 3/19± 9/48 سال بود. 100 درصد نمونه های نرمال (20 عدد) و CINIII (20 عدد) و 52 درصد از نمونه های SCC(13 عدد) از لحاظ حضور مارکر CD34, مثبت بودند و اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (001/0p< ). نتیجه گیری: با توجه به نتایج, این مارکر به عنوان یک تست افتراقی مناسب برای شناسایی تغییرات مربوط به کارسینومای تهاجمی در نمونه های سرویکس مطرح می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.