Start: 2/7/2023 10:11:18 PMEnd: 2/7/2023 10:11:19 PM >> 725

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

271

دانلود:

86

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و جامعه پذیری سازمانی با بهره وری کارکنان مراکز درمانی شهرستان لامرد

نویسندگان

هاشمی سیداحمد

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 105

چکیده

 زمینه و هدف: از مهم­ ترین اهداف کلی که دولت­ ها و سازمان­ ها دنبال می­ کنند, می­ توان به بهره­ وری پایدار, نوآوری و کیفیت زندگی اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و جامعه پذیری سازمانی با بهره وری کارکنان مراکز درمانی شهرستان لامرد انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی-همبستگی می­ باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 2131 نفر از کارکنان مراکز درمانی شهرستان لامرد در سال 1394 می­ باشد. حجم نمونه­ مورد بررسی براساس جدول مورگان 325 نفر می­ باشد که با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی ساده, از بین بیمارستان ها و مراکز درمانی به­ صورت تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفته­ اند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی آوستین و همکاران, پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی رالف و کتز و پرسشنامه سنجش بهره وری اسمیت و همکاران مورد استفاده قرار گرفت و روایی پرسشنامه ها نیز مورد تأیید متخصصان قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها: ضرایب همبستگی بدست آمده بین هوش هیجانی و جامعه­ پذیری سازمانی با بهره وری کارکنان مراکز درمانی شهرستان لامرد در سطح معناداری (002/0) و (0001/0) معنادار گردیده است. همچنین با توجه به ضریب تعیین (24/0) به دست آمده نشان می دهد متغیرهای پیش بین روی هم رفته می توانند 24 درصد از تغییرات متغیر بهره وری را پیش بینی کنند. همچنین مقدار F برابر (11/13) در سطح (0001/0) معنادار گردیده و چون سطح قابل قبول معناداری کمتر از 05/0 می باشد, می­ توان نتیجه گرفت که متغیرهای پیش بین (هوش هیجانی و جامعه­ پذیری سازمانی) می­ تواند متغیر ملاک (بهره وری) را پیش بینی کنند. نتیجه­ گیری: بین هوش هیجانی و جامعه­ پذیری سازمانی با بهره­ وری کارکنان مراکز درمانی شهرستان لامرد رابطه معناداری وجود دارد و هوش هیجانی و جامعه­ پذیری سازمانی می تواند بهره­ وری را به طور معناداری پیش بینی نماید.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی