Start: 2/7/2023 5:11:52 AMEnd: 2/7/2023 5:11:53 AM >> 713

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

994

دانلود:

195

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تخمین رسوب با استفاده از مدل های P.S.I.A.C و E.P.M با تاثیر عوامل ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ده نمک)

صفحات

 صفحه شروع 340 | صفحه پایان 352

چکیده

 از آنجا که فرسایش پدیده ایست که موجب هدر رفت خاک می شود و به موجب آن ذرات خاک توسط عامل آب یا باد از بستر خود جدا شده و به مکان دیگر منتقل می گردند. بنابراین ضرورت دارد که برای مبارزه با فرسایش به حفاظت خاک مبادرت نمود. در حال حاضر مدل هایی برای تخمین میزان فرسایش ابداع شده اند که باید با سایر مدل های موجود در مناطق مختلف مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین در این تحقیق به ارزیابی مدل های PSIAC و EPM با تاثیر عوامل ژئومورفولوژی در یکی از زیرحوضه های حبله رود به نام ده نمک پرداخته شد. بدین صورت که در ابتدا با استفاده از اطلاعات موجود و تهیه نقشه-های مورد نیاز در حد واحد های هیدرولوژی و زیرحوضه ها, عوامل موجود در مدل ها در منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. سپس با توجه به کمبود آمار و اطلاعات موجود از روش MPSIAC استفاده نشد, اما در مقابل با تهیه نقشه ژئومورفولوژی و تعیین رخساره های ژئومورفولوژی برای تکمیل مدل PSIAC بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تخمین میزان رسوب با استفاده از مدل های یادشده حکایت از این دارد که دو مدل PSIAC با تاثیر عوامل ژئومورفولوژی و EPM دارای نتایجی تا حدودی نزدیک به هم می باشند. بنابراین با توجه به جامع و کامل بودن مدل PSIAC, مدل PSIAC با تاثیر عوامل ژئومورفولوژی برای تخمین میزان رسوبدهی توصیه می شود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی