مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

332

دانلود:

119

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه دیدگاه کارشناسان و بهره برداران درباره مشارکت مردم در فرایند حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری از جنگل ها و مراتع استان ایلام

صفحات

 صفحه شروع 377 | صفحه پایان 392

چکیده

 هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه دیدگاه کارشناسان و بهره برداران در زمینه مشارکت مردم در فرایند حفظ, احیا, توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع استان ایلام می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع علی-ارتباطی می باشد. جامعه آماری شامل کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان ایلام و بهره برداران منابع طبیعی استان ایلام بوده اند. حجم نمونه جامعه بهره برداران به کمک فرمول کوکران 317 نفر و برای جامعه کارشناسان 56 نفر محاسبه شده است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر از نوع روشهای نمونه گیری طبقه ای خوشه ای چند مرحله ای برای جامعه بهره برداران و نمونه گیری تصادفی ساده برای جامعه کارشناسان می باشد. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه می باشد که از لحاظ روایی بر اساس نظرات متخصصان و از نظر پایایی نیز با اجرای آزمایش انجام شده و مقدار آلفای آن %88 محاسبه شده است و کار تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ناپارامتری کای اسکویر, من ویت نی و کروسکال والیس انجام شده است. از این رو, نتایج تحقیق نشان داد که دو گروه کارشناسان و بهره برداران عرصه های منابع طبیعی در حفظ و احیا منابع طبیعی با هم اختلاف نظر معنی داری داشته, اما در بعد توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی اختلاف نظرشان معنی دار نیست.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی