مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات مرتع و بیابان ایران | سال:1389 | دوره:17 | شماره:3 (پیاپی 40) | صفحه شروع:353 | صفحه پایان:361

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

196

دانلود:

113

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر فاکتور محیطی آب زیر زمینی در پراکنش تیپهای گیاهی در اراضی حاشیه پلایای میقان اراک

صفحات

 صفحه شروع 353 | صفحه پایان 361

چکیده

 این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین فاکتورهای محیطی آب و پوشش گیاهی می باشد؛ به عبارت دیگر, یافتن فاکتورهایی می باشد که بیشترین تاثیر را در پراکنش تیپهای پوشش گیاهی در حاشیه پلایای اراک دارند. پس از تهیه نقشه اولیه پوشش گیاهی اقدام به نمونه گیری از آب و پوشش گیاهی گردید. سپس متغیرهای آب شاملK+ , Na+,CI- , Mg+2, %Na (درصد سدیم تبادلی), Th, SAR+2, Co3, Hco3, So4,TDS  (سختی کل), EC, pH و Anion (سولفاتها, بی کربناتها و کلرات) اندازه گیری گردید. سپس با استفاده از تکنیکهای چند متغیره شامل آنالیز مولفه اصلی (PCA) و آنالیز تطبیق متعارفی (CCA) داده های جمع  آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که الگوی پراکنش گونه های گیاهی با منیزیم, سختی آب, کلر, مجموع یونها, هدایت الکتریکی و آنیون آب ارتباط دارند. همچنین با توجه به نتایج می توان گفت که مطابق وضعیت زیستگاه, احتیاجات اکولوژیکی و دامنه تحمل هر گونه رابطه مهمی با خصوصیات آب دارد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID