video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,928

دانلود:

591

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کارآیی شاخص های گیاهی و حرارتی NOAA-AVHRR در تحلیل خشکسالی منطقه کاشان

صفحات

 صفحه شروع 445 | صفحه پایان 465

چکیده

 هدف این مطالعه, ردیابی و تحلیل اثرهای محیطی خشکسالی ها بوسیله شاخص های سنجش از دور در منطقه بیابانی و خشک کاشان است. تغییرات زمانی خشکسالی ها با استفاده از شاخص Z نرمال در دو مقیاس سالانه و فصلی (بهار), بررسی شد. داده های طیفی و حرارتی از سری داده های ماهواره NOAA-AVHRR بین سال های 1998 و 2004 جهت استخراج شاخص های مرتبط با خشکسالی استفاده گردید. شاخص های خشکسالی بر مبنای وضع پوشش گیاهی و دمای درخشایی سطحی بدست آمده از باندهای طیفی (1 و 2) و حرارتی (4 و 5) شامل: شاخص اختلاف نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI), شاخص وضعیت پوشش گیاهی (VCI), شاخص وضعیت دما (TCI) و شاخص سلامتی گیاه (VHI) می باشد که مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از بکارگیری شاخص های مزبور نشان می دهد که محدوده مطالعاتی از پوشش گیاهی فقیری برخوردار است. به طوری که مقادیر شاخص NDVI منطقه بطور غالب کمتر از 0.2 بدست آمد. همچنین با بکارگیری شاخص های گیاهی NDVI, VCI و رطوبت سطح خاک (LSM), سال های 2000 و 2001 همراه با خشکسالی و سال های 2002 و 2004 دارای شرایط ترسالی بودند. ولی دمای سطح زمین (LST) و شاخص های TCI و VHI شرایط متفاوت دمایی را در ماه های آوریل و می بطور مشخص نشان دادند. بدین ترتیب با اعتبارسنجی نتایج حاصل از شاخص های دورسنجی, آزمون معناداری آنها با شاخص های اقلیمی محاسبه شد. بنابراین برمبنای محاسبه های انجام شده شرایط اقلیمی محدوده با نتایج حاصل از شاخص های گیاهی تطابق بیشتری دارند. همچنین شرایط حرارتی محیط را شاخص های حرارتی با دقت بیشتری نمایان می سازند. در نهایت, با توجه به ردیابی با دقت مناسب پوشش سطحی بوسیله شاخص های پوشش گیاهی و حساسیت مناسب شاخص های حرارتی نسبت به تغییرات دمایی محیط, بهره گیری از داده های سنجش از دور در مطالعات محیطی مناطق خشک و بیابانی همانند کاشان توصیه می شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  شمسی پور، ع.، و علوی پناه، س.، و محمدی، ح. (1389). بررسی کارآیی شاخص های گیاهی و حرارتی NOAA-AVHRR در تحلیل خشکسالی منطقه کاشان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 17(3 (پیاپی 40)), 445-465. https://sid.ir/paper/106766/fa

  Vancouver: کپی

  شمسی پور علی اکبر، علوی پناه سیدکاظم، محمدی حسین. بررسی کارآیی شاخص های گیاهی و حرارتی NOAA-AVHRR در تحلیل خشکسالی منطقه کاشان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1389 [cited 2023January30];17(3 (پیاپی 40)):445-465. Available from: https://sid.ir/paper/106766/fa

  IEEE: کپی

  شمسی پور، ع.، علوی پناه، س.، محمدی، ح.، 1389. بررسی کارآیی شاخص های گیاهی و حرارتی NOAA-AVHRR در تحلیل خشکسالی منطقه کاشان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 17(3 (پیاپی 40)), pp.445-465. Available: https://sid.ir/paper/106766/fa.