مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,573

دانلود:

641

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی علل بستری مجدد بیماران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 55

چکیده

 سابقه و هدف: بیمارستانها با افزایش تقاضا, کمبود امکانات و هزینه های رو به تزاید روبه رو هستند, مراجعات مجدد بیماران به بیمارستانها که به دلایل مختلف صورت گرفته و منجر به بستری مجدد بیماران می شود سبب اشغال تخت های بیمارستانی شده و هزینه های بیمارستانی را برای بیمارستانها و بیماران افزایش می دهد. بررسی علل مراجعات مجدد منجر به بستری و یافتن راهکارهای کاهش این مراجعات می تواند سبب کاهش هزینه های بیمارستانی برای بیمارستان و بیمار شده و بهره وری منابع بیمارستانی را افزایش دهد و با ارایه خدمات با کیفیت مطلوب و استاندارد و استقرار فرایندهای مناسب در بیمارستان می توان رضایت بیماران را جلب نموده و از درد و رنج آنان کاست.مواد و روش ها: در این بررسی مقطعی 250 بیمار که سابقه مراجعه مجدد داشتند از 9 بیمارستان مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از رایانه و دفاتر پذیرش وکارت اندکس در پرسش نامه ثبت شد و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی, میانگین و انحراف معیار و با استفاده از آزمون کایسکوئر و آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: 17.8% بیماران مورد مطا لعه 2 بارو 80.6% بیش از 2 بار در بیمارستان بستری شده اند. بیشترین افرادی که برای بار دوم و بیشتر در بیمارستان بستری شده اند در گروه سنی بیش از 60 سال قراردارند (32.8%). آزمون کایسکوئر ارتباط معنی داری را بین افزایش سن مراجعین در نوبت دوم و سوم و علل مراجعه آنان (عوارض بیماری و جراحی) و عفونت نشان می دهد. در گروه بندی بیماریها به عنوان علت مراجعه مجدد اکثر بیماران (23.1% در نوبت دوم و 20.2% در نوبت سوم) به علت بیماریهای سیستم گردش خون مجددا در بیمارستان بستری شده اند. میانگین هزینه اقامت بیمارانی که به این علت در نوبت دوم و سوم در بیمارستان بستری شده اند 3241532 تومان و 1576593 تومان می باشد. از نظر علت مراجعه, پیگیری یکی از شایعترین عللی است که باعث مراجعه مجدد بیماران و بستری انان می شود. رابطه بین علت مراجعه مجدد و طول اقامت در هردو نوبت معنی دار بوده است. پیگیری درمان با 101 مورد و میانگین هزینه 1802757 تومان در نوبت دوم و 84 مورد و میانگین هزینه 1205283 تومان در نوبت سوم جزو بالاترین هزینه های علل بستری مجدد می باشد ضمن اینکه بیشترین میانگین مدت اقامت در نوبت دوم و سوم پس از بخش پوست مربوط به بخش جراحی (با 10.67 روز و 9.98 روز) است و بیشترین میانگین هزینه بیماران مربوط به بخش جراحی با 3854 354 تومان و 168 3911 تومان برای نوبت های دوم و سوم است.نتیجه گیری: بیشترین مراجعات مجدد در گروههای سنی بالای 60 سال انجام میشود و از مهمترین علل مراجعات مجدد در نوبت های دوم و سوم پیگیری درمان, عوارض بیماری و عود بیماری است که می تواند حاکی از درمان ناقص در مراجعات قبلی و عدم رعایت پروتکل های درمانی و استاندارد نبودن ابزار و امکانات بیمارستانی باشد. نتایج نشان می دهد مراجعات مجدد باعث افزایش اقامت بیماران شده و هزینه های اضافی را به بیماران, بیمارستانها و سازمانهای بیمه گر تحمیل می نماید لذا می توان با اصلاح و رعایت دقیق پروتکل های درمانی و استاندارد نمودن فرآیند ها و ابزارهای بیمارستانی و اموزش کارکنان و استفاده از روشهای نوین تشخیص و درمان از بروز این هزینه ها جلوگیری و رضایت بیماران را افزایش داد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عرب، محمد، اسکندری، زهرا، رحیمی، عباس، پوررضا، ابوالقاسم، و درگاهی، حسین. (1389). بررسی علل بستری مجدد بیماران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران. بیمارستان، 9(2-1 (مسلسل 34))، 43-55. SID. https://sid.ir/paper/106712/fa

  Vancouver: کپی

  عرب محمد، اسکندری زهرا، رحیمی عباس، پوررضا ابوالقاسم، درگاهی حسین. بررسی علل بستری مجدد بیماران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران. بیمارستان[Internet]. 1389؛9(2-1 (مسلسل 34)):43-55. Available from: https://sid.ir/paper/106712/fa

  IEEE: کپی

  محمد عرب، زهرا اسکندری، عباس رحیمی، ابوالقاسم پوررضا، و حسین درگاهی، “بررسی علل بستری مجدد بیماران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران،” بیمارستان، vol. 9، no. 2-1 (مسلسل 34)، pp. 43–55، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/106712/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی