مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بیمارستان | سال:1394 | دوره:14 | شماره:3 (مسلسل 54) | صفحه شروع:47 | صفحه پایان:55

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

304

دانلود:

102

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 55

چکیده

 زمینه و هدف: بین کیفیت زندگی و سلامتی افراد ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. از آنجا که پرستاران مهمترین گروه ارائه دهنده خدمات به بیماران می باشند, باید ازکیفیت زندگی خوبی برخوردار باشند. هدف این مطالعه تعیین کیفیت زندگی و متغیرهای مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان بود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی از فرم کوتاه ایرانی  (SF-36) 36برای سنجش کیفیت زندگی پرستاران استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Stata.12 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. رگرسیون چندگانه لجستیک برای تعیین پیشگویی کننده های کیفیت زندگی استفاده شد.نتایج: در این مطالعه 300 پرستار زن (%77.9) با میانگین سنی 31.6±6.6 مورد بررسی قرار گرفت. سابقه کار 7.55±6.8 سال بود. بیشترین امتیاز نمره کیفیت زندگی در بعد عملکرد جسمی (39.6±11.8) و کمترین میانگین به عملکرد اجتماعی (8.2±6.7) اختصاص داشت. در تحلیل رگرسیون لجستیک, وضعیت تاهل, انجام اضافه کاری, الگوی شیفت کاری و سابقه کار, پیش گویی کننده های کیفیت زندگی بودند (P<0.05).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که پرستاران از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار نبودند. پایین بودن کیفیت زندگی پرستاران, می تواند کیفیت خدمات پرستاری را تحت تاثیر قرار دهد. مدیران پرستاری می توانند با تنظیم شیفت پرستاران و تعدیل اضافه کاری با توجه به سابقه کار در بهبود کیفیت زندگی آنان اقدام نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID