Start: 2/7/2023 9:13:41 PMEnd: 2/7/2023 9:13:42 PM >> 608

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

298

دانلود:

41

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیرسلامت روان، مکانیزم های سازگاری و استیگما بر رفتارهای پرخطر در بیمارانHIV مثبت در ایران – یک مطالعه مقطعی

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 93

چکیده

 زمینه و هدف: متاسفانه طی سال های گذشته, سرعت و شتاب ابتلا به ایدز در ایران بخصوص از طریق روابط جنسی پرخطر بسیار بالا گزارش می شود. در این مطالعه به بررسی تاثیر استیگما, سلامت روان و مکانیزم های سازگاری بررفتارهای پرخطر بیماران HIV مثبت پرداخته شد. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 450 بیمار HIV مثبت از درمانگاه عفونی و بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی تهران وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های خصوصیات دموگرافیک, مقیاس استیگما برگر (Berger Scale Stigma), سلامت عمومی (General Health-28 Questionnaire), پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس (WOCQ) است. جهت تحلیل داده ها از آزمون t-test دو گروه مستقل, تحلیل واریانس یک طرفه Anova و رگرسیون استفاده شد. یافته ها: سلامت روان, استیگما و مکانیزم سازگاری مسله مدار با رفتارهای پرخطر ارتباط دارد (05/0>p) و میزان استیگما در زنان بیشتر و سلامت روان در این گروه در مقایسه با گروه مردان کمتر است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه, ارتقای سلامت روان در این گروه بیماران منجر به کاهش رفتارهای پرخطر و بالطبع منجر به کاهش شیوع بیماری از طریق رفتارهای پرخطر در کشور می شود؛ بنابراین مداخلات روانشناختی می تواند در بهبود سلامت روان و کاهش رفتارهای پرخطر موثر باشد و می بایستی در بیماران HIV مورد توجه قرار گیرد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی