مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات علوم رفتاری | سال:1389 | دوره:8 | شماره:2 (پی در پی 16) | صفحه شروع:92 | صفحه پایان:102

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

275

دانلود:

161

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط ابعاد آلکسی تایمیا با افسردگی و اضطراب در مبتلایان به اختلالات گوارشی عملکردی

صفحات

 صفحه شروع 92 | صفحه پایان 102

چکیده

 زمینه و هدف: آلکسی تایمیا یا مهار هیجانی, عامل خطر ساز مهمی برای اختلالات روان تنی از جمله بیماری های گوارشی است. هدف اصلی این پژوهش, بررسی ارتباط ابعاد آلکسی تایمیا با افسردگی و اضطراب در مبتلایان به اختلالات گوارشی عملکردی Functional Gastrointestinal Disorders) یا (FGID است.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی - تحلیلی به روش همبستگی بود. در این پژوهش 129 نفر بیمار مبتلا به FGID از بین بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان نور اصفهان (طی 5 ماه در سال 1387) انتخاب شدند و با استفاده از مقیاس آلکسی تایمیای تورنتو, معیار بیمارستانی اضطراب و افسردگی و مقیاس شدت علایم گوارشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های پژوهش با روش های آماری توصیفی, ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که از سه بعد آلکسی تایمیا, تنها بین بعد دشواری در شناسایی احساسات با افسردگی, اضطراب و شدت علایم گوارشی در بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی عملکردی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و این بعد پیش بینی کننده تغییرات مربوط به افسردگی, اضطراب و شدت علایم گوارشی است.نتیجه گیری: این مطالعه نشان دهنده نقش آلکسی تایمیا به ویژه بعد دشواری در شناسایی احساسات و پردازش شناختی ادراک هیجانی آن در درک و فهم بهتر آسیب شناسی روانی اختلالات گوارشی عملکردی است. بنابراین ارزیابی و توجه به آن به عنوان یک عامل موثر در فرایند درمان این بیماران ضروری به نظر می رسد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID