مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research | سال:1393 | دوره:23 | شماره:4 | صفحه شروع:40 | صفحه پایان:48

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

116

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نتایج ادیومتری و پتانسیل های برانگیخته عضلانی دهلیزی گردنی در مبتلایان به دیابت نوع I و II

صفحات

 صفحه شروع 40 | صفحه پایان 48

چکیده

 زمینه و هدف: بیماری دیابت, به واسطه اختلال در سوخت و ساز گلوکز خون, سبب بروز نارسایی های قابل توجهی در دستگاه های مختلف بدن همچون شنوایی و تعادل می شود. بیماران مبتلا به دیابت, از علائمی نظیر وزوز و گیجی شکایت دارند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیرات احتمالی دیابت نوع I و II را بر دستگاه شنوایی و تعادل انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی, پاسخ های شنوایی و تعادل دو گروه 15 نفره مبتلا به دیابت شیرین نوع I و II در محدوده سنی 50-40 سال به ترتیب با میانگین سنی و انحراف معیار 80.43 و 246.4, 13.48 و 973.2, و 10 فرد هنجار 50-40 ساله با میانگین سنی و انحراف معیار 30.45 و 448.4, با استفاده از آزمون ادیومتری تن خالص و پاسخ های عضلانی برانگیخته دهلیزی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.یافته ها: نتایج آزمون ادیومتری تن خالص در هر دو گروه مبتلا به دیابت نوع I و II در محدوده هنجار به دست آمد. در مقابل, مقایسه دامنه پاسخ های عضلانی برانگیخته از دهلیز میان گروه هنجار و بیماران مبتلا به دیابت, نشان دهنده اختلافات آماری معنی دار بود (p<0.05).نتیجه گیری: می توان گفت که در بیماران مبتلا به دیابت نوع I و II, علی رغم به دست آمدن پاسخ های هنجار دستگاه شنوایی, پاسخ های دستگاه دهلیزی در وضعیت هنجاری نبوده و نشان دهنده درگیری اندام های انتهایی دستگاه دهلیزی و مسیر مرکزی مربوط به آن هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID