مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,213

دانلود:

486

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در مردان آندروپوز

صفحات

 صفحه شروع 38 | صفحه پایان 49

چکیده

 زمینه و هدف: یائسگی مردان با تغییرات هورمونی, فیزیولوژیکی و شیمیایی آغاز می شود و به طور معمول تقریبا بین سنین چهل تا پنجاه و پنج سالگی اتفاق می افتد. این تغییرات بر کیفیت زندگی مردان تاثیر می گذارد. بر این اساس مطالعه حاضر به بررسی وضعیت کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در مردان آندروپوز می پردازد.روش بررسی: این مطالعه مقطعی به روش تمام شماری در مورد 80 نفر از مردان آندروپوز 60-40 ساله شاغل در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. گردآوری داده ها در سال 1393 با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی, فرم کوتاه 36 سوالی کیفیت زندگی و نسخه فارسی پرسشنامه علایم مردان مسن (AMS) صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (تی مستقل, آنالیز واریانس یک طرفه, ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام) در نرم افزار SPSS v.22 استفاده شد. سطح معناداری 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین سنی مردان آندروپوز 47.6±4.79 سال و اکثر آن ها (%38.8) در گروه سنی 49-45 سال قرار داشتند. میانگین نمره کیفیت زندگی 61.75±13.52 به دست آمد. رگرسیون گام به گام نشان داد که بین متغیرهای نمره کیفیت زندگی, ابعاد سلامت جسمانی و روانی با سن ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین ارتباط معناداری بین نمره کیفیت زندگی با شدت آندروپوز و بعد سلامت جسمانی با تعداد ساعات خواب در شبانه روز یافت شد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که آندروپوز باعث کاهش کیفیت زندگی می شود و سن, شدت آندروپوز و ساعات خواب بر کیفیت زندگی مردان آندروپوز تاثیر می گذارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  افشارنیا، الهه، پاک گوهر، مینو، خسروی، شهلا، و حقانی، حمید. (1395). بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در مردان آندروپوز. حیات، 22(1 )، 38-49. SID. https://sid.ir/paper/106134/fa

  Vancouver: کپی

  افشارنیا الهه، پاک گوهر مینو، خسروی شهلا، حقانی حمید. بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در مردان آندروپوز. حیات[Internet]. 1395؛22(1 ):38-49. Available from: https://sid.ir/paper/106134/fa

  IEEE: کپی

  الهه افشارنیا، مینو پاک گوهر، شهلا خسروی، و حمید حقانی، “بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در مردان آندروپوز،” حیات، vol. 22، no. 1 ، pp. 38–49، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/106134/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی