مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حیات | سال:1391 | دوره:18 | شماره:5 (ویژه نامه) | صفحه شروع:55 | صفحه پایان:63

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

208

دانلود:

127

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای عملکرد جنسی در زنان باردار نخست زا و چندزا

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 63

چکیده

 زمینه و هدف: عملکرد جنسی در طول حاملگی به دلایل متعددی تحت تاثیر قرار می گیرد. فرزنددار شدن علاوه بر این که فرآیندهای روانی- اجتماعی فرد را درگیر می کند, ممکن است بر عملکرد جنسی به صورت غیرمستقیم اثر بگذارد. این مطالعه با هدف مقایسه عملکرد جنسی زنان باردار نخست زا و چندزا انجام یافته است.روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی در مراکز بهداشتی- درمانی شهری شرق گیلان در سال 89-1388 انجام گرفته است. نمونه ها شامل 554 خانم باردار متقاضی دریافت مراقبت های دوران بارداری بود که با روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار پرسشنامه عملکرد جنسی و ترس از صدمه به جنین و مادر بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (من ویتنی یو, Generalized linear models) در نرم افزار SPSS v.16 استفاده شد. سطح معناداری از p<0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: در سه ماهه اول و دوم بارداری, اختلاف معناداری بین عملکرد جنسی زنان نخست زا و چندزا وجود نداشت (به ترتیب p=0.353 و p=0.251). در سه ماهه سوم بارداری تفاوت آماری معناداری بین زنان نخست زا و چندزا از نظر میل جنسی (p=0.002), برانگیختگی جنسی (p<0.01), ارگاسم (p<0.01), درد (p=0.02) و همچنین مجموع امتیاز عملکرد جنسی (p=0.016) مشاهده شد. آنالیز چند متغیره بین عملکرد جنسی زنان باردار نخست زا و چندزا اختلاف معنادار آماری نشان داد (p=0.008).نتیجه گیری: با توجه به موثر بودن تعداد زایمان بر عملکرد جنسی زنان باردار, طراحی و اجرای برنامه های مشاوره و توانبخشی مسایل جنسی به عنوان بخشی از مراقبت های قبل از تولد به خصوص برای افراد چندزا ضروری به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID