مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حیات
سال:1391 | دوره:18 | شماره:5 (ویژه نامه)
صفحه شروع:23 | صفحه پایان:32

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

156

دانلود:

79

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین دیدگاه پرستاران در مورد اصول سازمان یادگیرنده با تعهد سازمانی

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 32

چکیده

 زمینه و هدف: تعهد سازمانی و شناسایی عوامل موثر بر آن در کارکنان بیمارستان بسیار مهم است. داشتن دیدگاه مثبت نسبت به اصول سازمان یادگیرنده در کارکنان از جمله مواردی است که به نظر می رسد با تاثیر بالقوه روی تعهد سازمانی باعث ارتقای کیفیت خدمات بیمارستان شود. از این رو این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین دیدگاه پرستاران در مورد اصول سازمان یادگیرنده با تعهد سازمانی انجام یافته است.روش بررسی: در این پژوهش توصیفی - همبستگی کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر رشت در سال 1389 که مایل به شرکت در پژوهش بودند, به صورت سرشماری به تعداد 719 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تعهد سازمانی Porter و سازمان یادگیرنده Jeong بود. داده ها با استفاده آمار توصیفی و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف, اسپیرمن, من ویتنی یو و کروسکال والیس در نرم افزار SPSS v. 18 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میانگین نمره برای تعهد سازمانی 10.27±50.42 (از محدوده 15 تا 75) و برای دیدگاه افراد نسبت به سازمان یادگیرنده 10.04±92.72 (از محدوده 24 تا 120) بود. ارتباط بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی معنادار و مستقیم بود ( r=0.482و p<0.0001).نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده تقویت دیدگاه افراد نسبت به اصول سازمان یادگیرنده می تواند باعث تقویت تعهد سازمانی گردد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی