مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,425

دانلود:

387

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی شیردهی در کودکان زیر یک سال

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 76

چکیده

 زمینه و هدف: تغذیه با شیر مادر و موفقیت آن تحت تاثیر الگوی صحیح شیردهی قرار دارد. به همین دلیل این مطالعه به بررسی الگوی شیردهی در کودکان زیر یک سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ری پرداخته است.روش بررسی: این مطالعه توصیفی است. انتخاب نمونه ها با روش تصادفی خوشه ای انجام گرفته که شامل 400 مادر دارای کودک زیر یک سال می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که اعتبار آن به روش اعتبار محتوا و اعتماد علمی, توسط روش آزمون مجدد تعیین و تایید گردیده است. از آزمون های آماری t , X2 و رگرسیون لجستیک استفاده شده, محاسبه حدود اطمینان با در نظر گرفتن اثر طرح 1.5=(design effect) صورت گرفته واز آمار توصیفی و تحلیلی آزمون X2 و نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردیده است.یافته ها: نتایج نشان داد در مجموع 23% مادران, شیر خوار خود را بیش از چهار ماه منحصرا با شیر خود تغذیه کرده اند. در 7/58% نمونه ها در کمتر از دو ساعت, تماس بین مادر و کودک برقرار شده است. 2/95% از نوزادان, اولین تغذیه خود را با شیر مادر (آغوز) شروع کرده اند, 65% مادران به نوزادان خود (قبل از شش ماهگی) برای درمان زردی ترنجبین و آب قند خورانده اند. 5/81% از کودکان بر حسب میل خود, بدون محدودیت زمانی و 5/18% از کودکان بین دو تا چهار بار در شبانه روز با شیر مادر تغذیه شده اند. بین تحصیلات پدر و مادر, جنس کودک, سن مادر و پدر, رتبه فرزند در خانواده, ملیت کودک و سن کودک با تغذیه انحصاری شیر مادر رابطه معناداری وجود نداشت (P>0.05).نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که مادران مورد مطالعه درباره روش صحیح و الگوی مناسب شیردهی دارای باورهای نادرست و آگاهی ضعیف هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  حاتمی، آذر، و طالبی توتی، زهرا. (1386). الگوی شیردهی در کودکان زیر یک سال. حیات، 13(2)، 71-76. SID. https://sid.ir/paper/106109/fa

  Vancouver: کپی

  حاتمی آذر، طالبی توتی زهرا. الگوی شیردهی در کودکان زیر یک سال. حیات[Internet]. 1386؛13(2):71-76. Available from: https://sid.ir/paper/106109/fa

  IEEE: کپی

  آذر حاتمی، و زهرا طالبی توتی، “الگوی شیردهی در کودکان زیر یک سال،” حیات، vol. 13، no. 2، pp. 71–76، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/106109/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی