مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حیات | سال:1391 | دوره:18 | شماره:3 | صفحه شروع:44 | صفحه پایان:53

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

525

دانلود:

146

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش گروهی و آموزش انفرادی بر آگاهی و اضطراب بیماران بستری جهت آنژیوگرافی عروق کرونر

صفحات

 صفحه شروع 44 | صفحه پایان 53

چکیده

 زمینه و هدف: کمبود آگاهی از روش انجام آنژیوگرافی عروق کرونر موجب بروز اضطراب و تنش در بیماران می گردد. به کارگیری شیوه آموزشی مناسب می تواند در تعدیل اضطراب این بیماران موثر باشد. بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش گروهی و آموزش انفرادی بر آگاهی و اضطراب بیماران بستری برای آنژیوگرافی عروق کرونر انجام گرفته است.روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت نیمه تجربی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی تهران, در سال 91-1390 انجام گرفته است. تعداد نمونه های مورد پژوهش 84 بیمار بوده است. در این پژوهش آموزش انفرادی به عنوان اولین روش مداخله آموزشی به صورت تصادفی تعیین شد. سپس در هر یک از گروه های آموزش انفرادی و گروهی, 42 بیمار بستری برای آنژیوگرافی عروق کرونر, با استفاده از روش نمونه گیری مستمر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی, پرسشنامه اندازه گیری اضطراب موقعیتی- خصلتی اشپیل برگر و پرسشنامه سنجش آگاهی بوده است. محتوای آموزشی یکسان در مورد روش انجام آنژیوگرافی عروق کرونر و مراقبت های لازم مرتبط با آن به صورت انفرادی و یا گروهی ارایه گردید. میزان آگاهی و اضطراب بیماران قبل و بعد از آموزش در دو گروه اندازه گیری و مقایسه شد. داده ها با آمار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل و تی زوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد تاثیر دو شیوه آموزش انفرادی و گروهی, بر میزان آگاهی بیماران مشابه بوده و میانگین نمره آگاهی آنان تفاوت آماری معنادار نداشته است. اما آموزش گروهی در کاهش اضطراب موقعیتی بیماران در مقایسه با شیوه آموزش انفرادی موثرتر بوده است (0.049=p).نتیجه گیری: در شیوه آموزش گروهی بیماران احساس امنیت بیشتری می نمایند و می توانند از تجارب یکدیگر استفاده کرده و همچنین یکدیگر را حمایت نمایند, لذا سطح اضطراب در بیمارانی که آموزش گروهی داشته اند, نسبت به بیماران گروه آموزش انفرادی کم تر بوده است. با توجه به اثرات مثبت آموزش گروهی در کاهش سطح اضطراب بیماران و اهمیت این مساله در امر مراقبت از بیماران قلبی, پیشنهاد می شود پرستاران بالینی آموزش گروهی را به عنوان یک شیوه مطلوب در آموزش این دسته از بیماران به کار گیرند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID