مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

786

دانلود:

256

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر راه کارهای تعدیل عوامل محیطی بر کیفیت خواب بیماران بستری در واحد مراقبت کرونری

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 68

چکیده

 زمینه و هدف: کاهش کیفیت خواب از مشکلات شایع بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه است. خواب مناسب و کافی برای سلامت و بهبودی ضروری است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر راه کارهای تعدیل عوامل محیطی بر خواب بیماران بستری در واحد مراقبت کرونری بوده است.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع مداخله ای نیمه تجربی و یک سوکور است. نمونه مورد مطالعه تعداد 60 بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه قلب بیمارستان شریعتی بودند که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. در گروه شاهد کیفیت خواب در ابتدای بستری و سه روز بعد از آن با استفاده از شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ اندازه گیری شد و در گروه آزمون به همین روش کیفیت خواب بیماران همراه با انجام راه کارهای تعدیل عوامل محیطی شامل: تنظیم نور محیط و کاهش صدا در طی سه روز بستری سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (مجذور کای و تی زوج و مستقل) در نرم افزار SPSS v.18 استفاده شد.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر کاهش معناداری را در کیفیت خواب گروه شاهد پس از بستری, نسبت به گروه آزمون نشان داد (p<0.001). اما تغییرات کیفیت خواب قبل و بعد از بستری در گروه آزمون از لحاظ آماری معنادار نبود (p=0.08).نتیجه گیری: کیفیت خواب گروه شاهد پس از بستری کاهش معناداری را نشان داد, در حالی که در کیفیت خواب گروه آزمون تغییر معناداری مشاهده نشد. بنابراین استفاده از راه کارهای تعدیل عوامل محیطی می تواند کیفیت خواب بیماران را پس از بستری در واحد مراقبت کرونری بهبود دهد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  ذوالفقاری، م.، و فرخ نژادافشار، پ.، و اسدی نوقابی، ا.، و اجری خامسلو، م. (1391). بررسی تاثیر راه کارهای تعدیل عوامل محیطی بر کیفیت خواب بیماران بستری در واحد مراقبت کرونری. حیات, 18(4), 61-68. https://sid.ir/paper/105978/fa

  Vancouver: کپی

  ذوالفقاری میترا، فرخ نژادافشار پویا، اسدی نوقابی احمدعلی، اجری خامسلو مهدی. بررسی تاثیر راه کارهای تعدیل عوامل محیطی بر کیفیت خواب بیماران بستری در واحد مراقبت کرونری. حیات. 1391 [cited 2023January30];18(4):61-68. Available from: https://sid.ir/paper/105978/fa

  IEEE: کپی

  ذوالفقاری، م.، فرخ نژادافشار، پ.، اسدی نوقابی، ا.، اجری خامسلو، م.، 1391. بررسی تاثیر راه کارهای تعدیل عوامل محیطی بر کیفیت خواب بیماران بستری در واحد مراقبت کرونری. حیات, [online] 18(4), pp.61-68. Available: https://sid.ir/paper/105978/fa.