مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حیات
سال:1389 | دوره:16 | شماره:3-4
صفحه شروع:15 | صفحه پایان:30

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

236

دانلود:

80

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری بر دریافت ویتامین ها در دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 30

چکیده

 زمینه و هدف: کمبود ویتامین ها یکی از معضلات بهداشتی در نوجوانان ایرانی است. یکی از روش های کنترل این معضل, آموزش بهداشت مبتنی بر الگو و روش های مناسب و نیازهای آموزشی فراگیران می باشد. هدف از پژوهش حاضر, تعیین میزان تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری, بر دریافت ویتامین ها در دختران نوجوان می باشد.روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای تصادفی شده است. نمونه های پژوهش شامل 80 دانش آموز دختر مدارس راهنمایی منطقه 17 شهرداری تهران و مادران آن ها بودند که در سال 1388 به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد (هر کدام 40 نفر) تقسیم شدند. مداخله این پژوهش شامل ارایه بسته آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری بود. جهت ارزیابی دریافت ویتامین ها از پرسشنامه استاندارد بسامد مصرف و یادآمد غذای 24 ساعته و جهت ارزیابی مراحل تغییر رفتار از پرسشنامه ساخته محقق, قبل و 3 ماه بعد از آموزش استفاده گردید. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS v.16 استفاده شد (a=0.05).یافته ها: طبق نتایج پیش آزمون, دختران نوجوان در هر دو گروه در دریافت ویتامین های گروه  BوC  دچار کمبود بودند. 3 ماه بعد از مداخله آموزشی, میانگین دریافت این ویتامین ها در گروه آزمون نسبت به قبل از مداخله و همچنین نسبت به گروه شاهد, افزایش معناداری را نشان داد (p<0.05).نتیجه گیری: بسته آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری می تواند منجر به بهبود دریافت ویتامین ها در دختران نوجوان شهری گردد. لذا با استفاده از بسته آموزشی یاد شده و یا بسته های مشابه برای آموزش نوجوانان, می توان از بروز موارد کمبود دریافت ویتامین ها و پیامدهای ناگوار آن پیشگیری نمود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی