مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حیات
سال:1389 | دوره:16 | شماره:3-4
صفحه شروع:86 | صفحه پایان:94

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

175

دانلود:

102

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقطعی عادات غذایی و رفتارهای مرتبط با پوکی استخوان در معلمان زن

صفحات

 صفحه شروع 86 | صفحه پایان 94

چکیده

 زمینه و هدف: پوکی استخوان یک اختلال استخوانی متابولیک جدی است. این بیماری یک معضل عمده در وضعیت سلامتی زنان است و کیفیت زندگی آنان را تحت الشعاع قرار می دهد. با توجه به این که سنجش عادات غذایی و رفتارهای مرتبط با پوکی استخوان, جهت تدوین برنامه های ارتقای سلامت ضروری است و از آن جا که معلمان زن الگو و بهترین ارایه کنندگان مطالب آموزشی به دختران در سنین رشد استخوانی می باشند, بررسی حاضر با هدف «تعیین عادات غذایی و رفتارهای مرتبط با پوکی استخوان در معلمان زن» انجام گرفته است.روش بررسی: بررسی حاضر یک بررسی مقطعی توصیفی-تحلیلی است. نمونه مورد پژوهش 308 معلم زن شاغل در منطقه 6 آموزش و پرورش تهران بودند که در اسفند ماه 1385 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و تحلیل داده ها, با استفاده آزمون های t, آنالیز واریانس یک طرفه و توکی در نرم افزار SPSS صورت گرفت.یافته ها: میانگین و انحراف معیار امتیازات کسب شده از سوالات عادات غذایی و رفتارهای مرتبط با پوکی استخوان 4.2±14.9 (از کل امتیاز قابل کسب 24) بود. امتیاز عادات غذایی و رفتارهای مرتبط با پوکی استخوان, در معلمان زن با آگاهی خوب, سن بالاتر از 50 سال, اشتغال بیش از 25 سال, همچنین معلمانی که از کتاب و جزوات آموزشی به عنوان اولین منبع کسب اطلاعات استفاده می کردند و در معلمان یائسه به طور معناداری بالاتر بود (تمام موارد p=0.03).نتیجه گیری: میانگین دریافت کلسیم روزانه معلمان در حد مناسب می باشد ولی 30% آنان دریافت نامناسب کلسیم دارند. همچنین, درصد بالایی از آنان مصرف کرم ضدآفتاب, چای زیاد در روز و عدم فعالیت ورزشی دارند که می تواند آنان را در معرض خطر پوکی استخوان قرار دهد. بر این اساس طراحی و اجرای برنامه های آموزشی برای معلمان, ارایه کتابچه های آموزشی به آنان, کاهش مصرف چای در مدارس و تخصیص مکان و تسهیلات ورزشی مناسب معلمان در هر مدرسه پیشنهاد می شود.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی