مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,510

دانلود:

425

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط قاطعیت و اضطراب در دانشجویان پرستاری و مامایی

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 72

چکیده

 زمینه و هدف: وجود هم زمان قاطعیت پایین و اضطراب بالا در دانشجویان پرستاری و مامایی باعث اختلال در عملکرد تحصیلی, تضعیف توانایی و عدم شکوفایی استعدادهایشان شده و نه تنها سلامت آن ها به خطر می اندازد, بلکه آنان را از یک زندگی سالم و شکوفا باز می دارد. مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط قاطعیت و اضطراب در دانشجویان پرستاری و مامایی می باشد.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است. 173 دانشجوی پرستاری (68 پسر, 105 دختر) و 77 دانشجوی مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از ابزار خود گزارشی شامل «فرم اطلاعات شخصی», «پرسشنامه اضطراب نهان اشپیلبرگر» و «مقیاس سنجش قاطعیت Gambrill و Richy» جمع آوری و با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که بیش از نیمی از دانشجویان پرستاری و مامایی (به ترتیب 5/59% و7/59%) دارای قاطعیت متوسط هستند. همچنین در مجموع 3/43% دانشجویان پرستاری و 4/36% دانشجویان مامایی دارای اضطراب در سطوح متوسط و بالا بودند. ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معکوس و معناداری را بین قاطعیت و اضطراب در دانشجویان پرستاری (001/0>p) و مامایی (001/0>p) نشان داد. برخی از متغیرهای فردی و تحصیلی ارتباط معناداری با قاطعیت و اضطراب دانشجویان داشتند.نتیجه گیری: با توجه به ارتباط قاطعیت و اضطراب و تاثیر آن بر سلامت روان, عملکرد تحصیلی و شغلی دانشجویان, توجه خاص متخصصان آموزش و نیز انجام اقداماتی جهت آگاهی دانشجویان از مهارت های لازم برای تعامل مثبت با دیگران و همچنین افزایش قاطعیت و کاهش اضطراب ضروری می باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تقوی لاریجانی، ترانه، شریفی نیستانک، ناهیددخت، آقاجانی، محمد، و مهران، عباس. (1388). ارتباط قاطعیت و اضطراب در دانشجویان پرستاری و مامایی. حیات، 15(2)، 61-72. SID. https://sid.ir/paper/105914/fa

  Vancouver: کپی

  تقوی لاریجانی ترانه، شریفی نیستانک ناهیددخت، آقاجانی محمد، مهران عباس. ارتباط قاطعیت و اضطراب در دانشجویان پرستاری و مامایی. حیات[Internet]. 1388؛15(2):61-72. Available from: https://sid.ir/paper/105914/fa

  IEEE: کپی

  ترانه تقوی لاریجانی، ناهیددخت شریفی نیستانک، محمد آقاجانی، و عباس مهران، “ارتباط قاطعیت و اضطراب در دانشجویان پرستاری و مامایی،” حیات، vol. 15، no. 2، pp. 61–72، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/105914/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی