video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

573

دانلود:

216

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تمایز دو گونه Lolium perenne و Lolium multiflorum

صفحات

 صفحه شروع 207 | صفحه پایان 220

چکیده

چچم یکی از گیاهان مهم علوفه ای در مناطق سردسیری جهان می باشد و در شرایط مختلف آب و هوایی رشد می کند. تنوع ژنتیکی دو گونه بین نه ژنوتیپ از Lolium perenne و نه ژنوتیپ از Lolium multiflorum با استفاده از 15 نشانگر مولکولی SCoT بررسی شد. آغازگر های ScoT در مجموع 86 باند تولید کردند که از این تعداد 12 باند یک شکل مشاهده شد و سایر باندها چند شکل بودند. آغازگرهای SC35, SC36 و SC26 به ترتیب با 9 و 8 باند بیشترین تعداد باند و آغازگرهای SC10 و SC44 با 2 و 3 باند کمترین تعداد باند را نشان دادند. بیشترین میزان محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC) مربوط به آغازگرهای SC5, SC40, SC35, SC63, SC13, SC44, SC26, SC21 و SC10 بود. به طوری که بیشترین میزان شاخص قدرت تفکیک (RP), شاخص نشانگری (MI) و نسبت چندگانه مؤثر (EMR) را آغازگرهای SC35 و SC26 داشتند. تشابه ژنتیکی ژنوتیپ های مورد بررسی با استفاده از ضریب تشابه جاکارد از 35/0 تا 91/0 متغیر بود و میانگین تشابه بین ژنوتیپ ها برابر 64/0 بود. بر اساس تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها در 2 گروه قرار گرفتند, به طوری که گونه ها به صورت صد در صد از یکدیگر تفکیک شدند. این نتایج با نتایج حاصل از تجزیه به مختصات اصلی (PCoA) تأیید شد. تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) بر اساس گونه های یکساله و چند ساله نشان داد که تنوع در درون گونه ها برابر 51% و در بین گونه ها برابر 49% بود. بر اساس شاخص های هتروژنتیکی مورد انتظار (He) و شاخص شانون (I) بیشترین تنوع درون گونه ای و تنوع ژنی مربوط به گونه L. Multiflorum بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فرشادفر، محسن، شیروانی، هومن، امجدیان، مصطفی، و یاقوتی پور، آنیتا. (1397). کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تمایز دو گونه Lolium perenne و Lolium multiflorum. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 26(2 (پیاپی 52) )، 207-220. SID. https://sid.ir/paper/104503/fa

  Vancouver: کپی

  فرشادفر محسن، شیروانی هومن، امجدیان مصطفی، یاقوتی پور آنیتا. کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تمایز دو گونه Lolium perenne و Lolium multiflorum. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران[Internet]. 1397؛26(2 (پیاپی 52) ):207-220. Available from: https://sid.ir/paper/104503/fa

  IEEE: کپی

  محسن فرشادفر، هومن شیروانی، مصطفی امجدیان، و آنیتا یاقوتی پور، “کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی تمایز دو گونه Lolium perenne و Lolium multiflorum،” تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، vol. 26، no. 2 (پیاپی 52) ، pp. 207–220، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/104503/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی