مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

180

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه اثرات ترکیب محیط کشت و نوع ریزنمونه در بهینه سازی کشت خارشتر (.Alhagi camelorum F)

صفحات

 صفحه شروع 148 | صفحه پایان 159

چکیده

 خارشتر (Alhagi camelorum F.) گیاهی است از خانواده بقولات که سازگاری خوبی با شرایط آب و هوایی مناطق خشک دارد. به دلیل پروتئین قابل هضم بالا, همچنین امکان بهره برداری ترنجبین از ساقه های آن و سازگاری با شرایط سخت زیست محیطی به عنوان یکی از گونه های مهم مرتعی و دارویی محسوب می شود. تکثیر این گونه در طبیعت توسط بذر و ریزوم انجام می شود, ولی بذر آن برای جوانه زنی دارای مشکل است. هدف این تحقیق, بررسی تاثیر غلظت های مختلف ساکارز در ریزازدیادی گیاه خارشتر از طریق کشت تخمدان و جنین بذری برای بهبود تکثیر آن می باشد. برای این هدف, با جداسازی جنین از تخمدان و همچنین حذف پوسته بذر (جنین بذری), ریزنمونه ها در محیط کشت MS حاوی غلظت های 0, 15, 30, 45 و 60 گرم در لیتر ساکارز برای بررسی جوانه زنی و تکثیر کشت شدند. درصد جوانه زنی و سایر صفات رشد گیاهچه طی چهار هفته بررسی شد. نتایج نشان داد که بین دو ریزنمونه در میزان درصد جوانه زنی و طول گیاهچه اختلاف معنی دار وجود داشت و درصد جوانه زنی جنین بذری در مقایسه با تخمدان به طور معنی داری (P<0.01) بیشتر بود. بیشترین درصد جوانه زنی جنین بذری (93.3 درصد) در تیمار 15 گرم در لیتر ساکارز به دست آمد که با مقایسه با سایر غلظت های ساکارز اختلاف معنی دار و مثبت داشت. با افزایش غلظت ساکارز تا 15 گرم بر لیتر سایر صفات رشد جنین مانند طول ریشه چه, طول ساقه چه و همچنین شاخص بنیه افزایش یافت. البته غلظت های بیشتر از 15 گرم در لیتر ساکارز در تمامی صفات اندازه گیری شده جنین اثر منفی داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی