مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

190

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برگ و میوه جمعیت های طبیعی گلابی وحشی (.Pyrus glabra Boiss) در جنگل های زاگرس جنوبی

صفحات

 صفحه شروع 172 | صفحه پایان 185

چکیده

 به منظور بررسی تنوع مورفولوژیکی برگ و میوه جمعیت های مختلف گلابی وحشی (Pyrus glabra), نمونه های برگ و میوه تعداد 48 پایه از چهار جمعیت از این گونه در ارتفاع 2150 متر از سطح دریا (تنگ سرخ), 2250 متر (وزگ), 2450 متر (گرگو) و 2550 متر (ماه پرویز) واقع در حوزه شهرستان بویراحمد نمونه برداری شد. سپس 16 صفت کمی و کیفی مربوط به خصوصیات مورفولوژیک برگ و میوه اندازه گیری شد. از بین پارامترهای مورد مطالعه, صفات طول پهنک, طول دمبرگ, عرض پهنک در 0.1 و 0.9 طول برگ, حداکثر عرض پهنک, طول نسبی دمبرگ, شکل برگ, سطح برگ و قطر بزرگ و کوچک میوه در بین جمعیت های مختلف تفاوت معنی داری را با یکدیگر نشان دادند. تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که صفاتی مانند حداکثر عرض پهنک, طول پهنک برگ, وزن خشک برگ, زاویه نوک برگ و سطح ویژه برگ بیشترین نقش را در گروه بندی ایفا کردند. همچنین صفات زاویه نوک برگ, وزن خشک برگ و سطح برگ دارای بیشترین ضریب تغییرات بودند. نتایج تجزیه وتحلیل تشخیصی نشان داد که صفات شکل برگ و قطر بزرگ میوه صفات تاثیرگذار در جداسازی جمعیت ها بودند. به طور کلی از صفات شکل قاعده برگ و قطر بزرگ میوه که در برابر تغییرات محیطی تغییرپذیری کمتری دارند می توان به عنوان صفات مناسبی برای شناسایی و تفکیک ژنوتیپ های گونه گلابی وحشی استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی