مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

255

دانلود:

71

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی روابط کاریوتیپی برخی گونه های بخش های Bromus و Genea از جنس بروموس

صفحات

 صفحه شروع 82 | صفحه پایان 96

چکیده

 جنس بروموس از مهمترین گیاهان مرتعی می باشد که در سطح وسیعی از عرصه های طبیعی کشور پراکنش دارد. روابط بین گونه ای 45 جمعیت دیپلوئید از 9 گونه متعلق به دو بخش Genea و Bromus به همراه 55 جمعیت از گونه چچم یکساله بر اساس خصوصیات کاریوتیپی بررسی شد. در هر جمعیت 55 سلول متافازی از مریستم انتهایی ریشه بذرهای جوانه زده تهیه شد. طول کل کروموزوم, طول بازوی بلند و کوتاه اندازه گیری شد. شاخص سانترومری و نسبت بازوها, محتوای نسبی کروماتین, شاخص نامتقارن بودن درون و بین کروموزومی و درصد شکل کلی کروموزوم محاسبه شد. تقارن کاریوتیپی تعیین و نوع کروموزوم ها مشخص شد. تجزیه واریانس اختلاف معنی داری را در سطح یک درصد در خصوصیات کاریوتیپی در بین گونه ها و جمعیت های مورد مطالعه نشان داد. جمعیت ها کاریوتیپ متقارنی داشتند و بر اساس جدول دوطرفه استبینز در کلاس 1A و 2A قرار گرفتند و دارای کروموزوم های متاسنتریک و تعداد کمی کروموزوم ساب متاسنتریک بودند. گونه های دو بخش بر اساس تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه خوشه ای تفکیک شدند. تکامل کاریوتیپی گونه های بخش Bromus بیشتر از طریق مقدار کروماتین و بخش Genea بیشتر از طریق افزایش عدم تقارن درون و بین کروموزومی بود. در بخش Bromus دو گونه Bromus briziformis و B. squarrosus بیشترین و دو گونه B. scoparius و B. danthoniae کمترین تکامل کاریوتیپی را داشتند. از طرف دیگر دو گونه B. rechingeri و B. japonicus در بین این دو گروه قرار گرفتند. برای بخش Genea نیز گونه B. tectorum تکامل کاریوتیپی بیشتری نسبت به دو گونه B. sterilis و B. sericeus نشان داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی